| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić warunki i tryb postępowania w zakresie finansowego wspierania klubów sportowych działających w celu upowszechnienia i rozwoju sportu w Gminie Bytom.

§ 2. Wsparcie zadania własnego Gminy Bytom z zakresu rozwoju sportu ze środków budżetowych jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć klubów sportowych, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Bytom będzie służyło realizacji celu publicznego rozumianego jako:

1) osiąganie wysokich wyników sportowych w sportowym współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym i krajowym;

2) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników miejskich klubów sportowych;

3) umożliwienie dostępu do dyscyplin sportowych jak najszerszej liczbie mieszkańców Bytomia.

§ 4. Wsparcie finansowe, które może być udzielane klubom sportowym ma formę dotacji celowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które mogą być przeznaczane na finansowe wsparcie lub powierzenie projektów służących realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały.

§ 5. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację celową zawarta pomiędzy Gminą Bytom, a wnioskującym klubem sportowym.

§ 6. Środki finansowe na wspieranie dotacjami rozwoju sportu przez Gminę Bytom zabezpiecza się corocznie w budżecie Gminy Bytom.

§ 7. O dotacje, o których mowa w § 4 mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr. 127, poz. 857 z późń. zm.) nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Bytom mają swoją siedzibę i prowadzą działalność statutową.

§ 8. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w § 3 uchwały jest zrzeszanie w klubie sportowym zawodników uprawiających sport, posiadających licencje zawodnicze wydane przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr. 127, poz. 857 z późń. zm.)

§ 9. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;

2) są uwzględnione w budżecie projektu;

3) są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;

4) odzwierciedlają koszty rzeczywiste;

5) zostały poniesione w okresie uprawnionym;

6) są poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej, możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania.

§ 10. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie w szczególności:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) pokrycia kosztów poprawy stanu technicznego bazy sportowej;

6) pokrycia kosztów administracyjnych zadania (np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe itp.) wynoszących nie więcej niż 5% dotacji.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, podatków, ceł, opłat skarbowych,leasingowych;

3) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

4) wypłaty stypendiów dla zawodników;

5) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

6) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

7) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

8) budowę, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów niezwiązanych z realizacją projektu;

9) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;

10) działalność gospodarczą, polityczną i religijną;

11) pokrycia kosztów utrzymania podmiotu niewynikające z realizowanego zadania;

12) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją celu określonego w § 3 uchwały.

§ 11. Udzielenie dotacji na zadania w zakresie realizacji celu publicznego wskazanego w § 3 uchwały odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Bytomia.

§ 12. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na miejskiej stronie internetowej www.bytom.pl.

§ 13. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 12 uchwały.

§ 14. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

§ 15. Oferta klubu sportowego powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) szczegółowy opis i zakres rzeczowy zadania, na które ma być udzielone wsparcie;

3) szczegółowy kosztorys zadania ze wskazaniem zabezpieczonych środków własnych;

4) harmonogram realizacji zadnia i wykorzystania dotacji;

5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

§ 16. 1. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny, czyli zgodny ze stanem faktycznym i prawnym (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z właściwego dla wnioskodawcy rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;

2) aktualny odpis statutu w wersji jednolitej;

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;

4) nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;

5) nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenie urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach;

2. Wniosek oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania klubu sportowego.

§ 17. 1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Bytomia.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Bytom oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych w Bytomiu.

§ 18. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji, którą następnie przekazuje Prezydentowi Bytomia wraz z protokołem posiedzenia.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Bytomia na podstawie kryteriów określonych w § 19.

§ 19. Podejmując decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego Prezydent Bytomia bierze pod uwagę w szczególności:

1) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 3 uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na rozwój sportu;

2) opinię Komisji Konkursowej;

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskujący klub sportowy z uwzględnieniem zasobów finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych i organizacyjnych wnioskodawcy;

4) poziom sportowy reprezentowany przez zawodników wnioskującego klubu sportowego;

5) przedstawiony opis, kosztorys i harmonogram zadania;

6) procentowy udział środków własnych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu;

7) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;

8) dotychczasowe doświadczenie współpracy Gminy Bytom z wnioskującym klubem, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wykonania zadań zleconych w latach ubiegłych, jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 20. Wyniki konkursu publikowane są w formach określonych w § 12.

§ 21. W postępowaniu mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późń. zm.)

§ 22. Z wnioskującym klubem sportowym, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę o dotację celową w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23. Wnioskujący klub sportowy przyjmując dotację zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie

§ 24. Umowa, o której mowa w § 22 powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielanej klubowi sportowemu wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) warunki rozwiązania umowy;

8) zasady wydatkowania dotacji.

§ 25. Traci moc uchwała Nr XXII/283/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: w sprawie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Bytomiu oraz określenia warunków i trybu jego udzielania.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Bytomia.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Damian Doniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »