| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn. zm.) i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Kaletach uchwala:

I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§ 1. 1. Z budżetu Miasta Kalety mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Kalety.

2. Dotacje celowe będą udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza dotyczącym danego zadania w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 2 500 zł.

II. Rozpatrywanie wniosków.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o dotację celową składa się Burmistrzowi Miasta Kalety za pośrednictwem Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja.

4. Wnioski o przyznanie dotacji celowej, weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Wydział Strategii i Rozwoju Gminy .

5. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta Kalety na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 4. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Miasto Kalety zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6. 1. Wydział Strategii i Rozwoju Gminy prowadzi wykaz udzielonych dotacji celowych.

2. Wydział Strategii i Rozwoju Gminy składa roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 7. Burmistrz Miasta Kalety określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »