| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kochanowice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn .zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:1) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Kochanowice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Kochanowice zamierza osiągnąć.2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Kochanowice prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;2) klubie sportowym – należy przez to rozumieć prowadzącą działalność sportową osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowski klub sportowy.3) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;4) umowie – należy przez to rozumieć umowę dotacji zawartą między Wójtem Gminy Kochanowice i klubem sportowym, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kochanowice a Wójta – Wójta Gminy Kochanowice.

§ 3. 1. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Gmina zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu obejmuje:1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy , 2) upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy.2. W celu realizacji celu określonego w ust. 1 Gmina udzielać będzie klubom sportowym, o których mowa w § 1 ust. 3, dotację stanowiącą dofinansowanie realizacji projektów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja, stanowiąca do 90% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być przeznaczona na pokrycie:1) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,2) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,5) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,6) wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,7) wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych.2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;

§ 5. 1. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszej uchwały może otrzymać z budżetu Gminy dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.2. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy, dokonuje się w drodze otwartego konkursu projektów.

§ 7. 1. Organem przyznającym dotacje na realizację projektów służących rozwojowi sportu jest Wójt.2. Wójt w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs projektów, w którym określa:1) przedmiot zgłaszanych projektów;2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów ; 3) termin realizacji projektów, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację;4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku,5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kochanowice, na co najmniej 7 dni przed terminem składania wniosków.

§ 8. 1. Wsparcie finansowe na realizację projektów w zakresie sportu może być udzielone przez Wójta na podstawie wniosków złożonych przez kluby sportowe ubiegające się o wsparcie.2. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej realizację zgłoszonego projektu sporządza się na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Wójta w treści formularza i ogłoszeniu konkursowym, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.4. Za datę złożenia wniosku przez klub sportowy uznaje się dzień wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Kochanowice.5. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji i dokumentów. 6. Wnioski zawierające braki formalne oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 9. Oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta.

§ 10. Przy wyborze projektu otrzymującego wsparcie finansowe, uwzględnia się w szczególności:1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3,2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów,3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,4) planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy źródeł na realizację projektu; 5) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy,6) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy, w tym rzetelność i sposób rozliczania.

§ 11. 1. Wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt biorąc pod uwagę w szczególności spełnienie kryteriów, o których mowa w § 10, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.3. Kwoty dotacji przyznane na wybrane projekty oraz ich zakres nie mogą ulec zwiększeniu.4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 12. 1. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia finansowego Wójt zawiera umowę dotacji na realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.2. Dotację przekazuje się w terminie i transzach wskazanych w umowie.3. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej projekt przedsięwzięcia.4. Klub sportowy nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację projektu na cele inne niż określone w umowie.5. Klub sportowy zobowiązany jest wykorzystać dotację z zachowaniem limitów kwotowych ustalonych dla poszczególnych pozycji kosztowych, z tym że w ramach przyznanej dotacji dopuszcza się zmianę wartości poszczególnych pozycji kosztowych, uwzględnionych w kosztorysie wniosku, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy dotacji, w ten sposób, że każda pozycja kosztowa może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do 20% wysokości tej pozycji.6. W treści umowy dotacji dotyczącej dofinansowania części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

§ 13. 1. Wójt może zlecić kontrolę wydatkowania dotacji na realizację projektu.2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta, 3. Zakres kontroli obejmuje:1) stan realizacji projektu;2) efektywność i rzetelność jego wykonania;3) prawidłowości wykorzystania środków z budżetu Gminy;4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy.4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.5. Na podstawie protokołu, Wójt - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji - kieruje do klubu sportowego realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.6. W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację projektu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu Gminy, w terminie ustalonym przez Wójta zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w ustawie o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 14. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.2. Sprawozdanie w przewidzianym w umowie terminie na adres Urzędu Gminy Kochanowice.3. W przypadku wykorzystania na realizację projektu tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana cześć dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.4. Rozliczenie dotacji pod względem merytorycznym przeprowadza Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu, a pod względem finansowym Referat Finansowy Urzędu Gminy Kochanowice.5. O rozliczeniu dotacji Wójt powiadamia klub sportowy pisemnie.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Tytuł WNIOSEK


o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
pod nazwą (jak w poz. II.1) :


........................................................................................................................................
realizowanego w okresie od .................... do .....................
I. Dane dotyczące Wnioskodawcy: 1) pełna nazwa ...................................................................................................................................
2) forma prawna .................................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ................................................
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ..........................................................................................
5) nr NIP ................................................................ nr REGON ........................................................
6) dokładny adres siedziby: miejscowość ...................................... ul. .............................................
gmina ................................................................... powiat ..............................................................
7) tel. ....................................................................... faks...................................................................
8) nazwa banku i numer rachunku, na który przekazana ma być dotacja .......................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy dotacji
............................................................................................................................................................
10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
............................................................................................................................................................
11) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy:

12) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej
II. Opis projektu
1. Nazwa projektu
2. Miejsce wykonywania projektu (* adekwatnie do jego opisu i harmonogramu) 3. Cel projektu 4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu /spójny z kosztorysem/
5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz
z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji projektu /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/ 6. Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy.
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu 1. Całkowity koszt projektu.........................zł, (słownie złotych: .................................................)
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (* uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i ich związek z realizowanym projektem)
...................................................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:
2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych lub innych*
3. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu (np. nie obejmowany kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy)


V. Inne wybrane informacje dotyczące projektu
1. Zasoby kadrowe wnioskodawcy – przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu finansowanych ze środków publicznych.
4. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu
z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji projektu/.

Oświadczam(-my), że:
1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy,
2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów projektu,
3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia ..............................,
4) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
………………………………………….

............................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,
2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok lub za okres działalności.*
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_______________
* Niepotrzebne skreślić.


Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Tytuł SPRAWOZDANIE KOŃCOWE


z realizacji projektu


.........................................................


(nazwa projektu)


realizowanego w okresie od ........... do ............,


określonego w umowie nr ..............,


zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy


................................................................. a ...................................................................


(nazwa dotującego)(nazwa dotowanego)


Data złożenia sprawozdania: .....................


Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?

2. Opis wykonania projektu.
3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu.
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
...................................................................................................................................................................

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)


Część III. Dodatkowe informacje
...................................................................................................................................................................
Załączniki:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
5. ............................................................

Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny dotowanego,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć dotowanego)
............................................................................................................................................................
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
______________ * Niepotrzebne skreślić.


Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »