| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/80/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Straży Miejskiej Mysłowice


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 779 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1.  1. Wyodrębnić Straż Miejską Mysłowice ze struktury Urzędu Miasta Mysłowice i utworzyć gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą "Straż Miejska Mysłowice".
2. Składniki majątkowe będące w posiadaniu Straży Miejskiej jako komórki organizacyjnej Urzędu Miasta stanowią pierwsze wyposażenie Straży Miejskiej Mysłowice jako jednostki budżetowej.
3. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Straży Miejskiej Mysłowice zabezpieczone zostaną w w budzecie gminy.
4. Statut Straży Miejskiej Mysłowice stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/86/91 Rady Miejskiej w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 1991 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Bernard Pastuszka
 
Załącznik do uchwały Nr VIII/80/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 lutego 2011 r.
Statut Straży Miejskiej Mysłowice
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Straż Miejska Mysłowice, zwana dalej "Strażą" działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),
2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
4. innych przepisów dotyczących działania straży gminnych,
5. niniejszego Statutu.
§ 2.  1. Straż jest jednostką miasta Mysłowice - Miasta na prawach powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Straż jest umundurowaną formacją działającą na terenie Mysłowic. Siedzibą Straży jest budynek gminny przy Placu Wolności nr 7.
3. Straż jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.
Rozdział 2
Cele i zadania Straży
§ 3. Celem działania Straży jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta z poszanowaniem godności i praw obywateli
§ 4. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, a w szczególności:
1) ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) prowadzenie kontroli w zakresie czystości i porządku w mieście wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r),
3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo -w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
11) nadzór nad używanymi w obrocie publicznym i czynnościach urzędowych przyrządów pomiarowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zm.),
12) kontrolowanie placówek gastronomicznych i handlowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
13) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych, wydawanych przez Radę Miasta Mysłowice lub wojewodę, obowiązujących w miejscach publicznych,
14) informowanie właściwych służb miejskich o stwierdzonych nieprawidłowościach oznakowania dróg i oświetlenia ulicznego,
15) kontrola wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z Uchwały Nr LXXVIII/1137/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. w zakresie gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi oraz kontrola stanu czystości i porządku na ich terenie,
16) informowanie odpowiednich instytucji o ujawnionych awariach w sieci wodnej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i itp., a w przypadkach koniecznych zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych do czasu przybycia właściwych służb,
17) współdziałanie z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz porządku publicznego, oraz współpraca w zakresie ustalonym w zawartym porozumieniu,
18) inicjowanie i uczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
19) kontrola uiszczania opłaty targowej na zasadach określonych w Uchwale Rady Miasta,
20) asystowanie w sytuacjach wymagających ochrony przy wykonywaniu czynności urzędowych przez pracowników wydziałów Urzędu Miasta oraz pracowników organów podatkowych,
21) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym, występowanie z wnioskami o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu działania Straży,
22) prowadzenie spraw postępowania mandatowego w zakresie zaopatrzenia Straży w druki mandatów karnych, sprawozdawczości w tym zakresie oraz wystawianie tytułów wykonawczych na kary nałożone mandatem karnym kredytowanym.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 5. Strażą kieruje jednoosobowo Komendant, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
§ 6. W czasie nieobecności Komendanta obowiązki określone w § 5. przejmuje Zastępca Komendanta
§ 7.  1. Komendant jest zatrudniany przez Prezydenta Miasta Mysłowice na podstawie umowy o pracę po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zwierzchnikiem służbowym Komendanta jest Prezydent Miasta Mysłowice.
2. Komendant jako kierownik jednostki działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice.
§ 8. Komendant Straży Miejskiej ustala Regulamin organizacyjny, Regulamin wynagradzania i Regulamin pracy jednostki w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.
§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży określi Rada Miasta odrębną uchwałą.
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa
§ 10. Majątek Straży stanowi własność komunalną i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową Straży.
§ 11. Straż prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. Bezpośredni nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.).
§ 13. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§ 14. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »