| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/80/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Straży Miejskiej Mysłowice


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 779 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1.  1. Wyodrębnić Straż Miejską Mysłowice ze struktury Urzędu Miasta Mysłowice i utworzyć gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą "Straż Miejska Mysłowice".
2. Składniki majątkowe będące w posiadaniu Straży Miejskiej jako komórki organizacyjnej Urzędu Miasta stanowią pierwsze wyposażenie Straży Miejskiej Mysłowice jako jednostki budżetowej.
3. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Straży Miejskiej Mysłowice zabezpieczone zostaną w w budzecie gminy.
4. Statut Straży Miejskiej Mysłowice stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/86/91 Rady Miejskiej w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 1991 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Bernard Pastuszka
 
Załącznik do uchwały Nr VIII/80/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 lutego 2011 r.
Statut Straży Miejskiej Mysłowice
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Straż Miejska Mysłowice, zwana dalej "Strażą" działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),
2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
4. innych przepisów dotyczących działania straży gminnych,
5. niniejszego Statutu.
§ 2.  1. Straż jest jednostką miasta Mysłowice - Miasta na prawach powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Straż jest umundurowaną formacją działającą na terenie Mysłowic. Siedzibą Straży jest budynek gminny przy Placu Wolności nr 7.
3. Straż jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.
Rozdział 2
Cele i zadania Straży
§ 3. Celem działania Straży jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta z poszanowaniem godności i praw obywateli
§ 4. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, a w szczególności:
1) ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) prowadzenie kontroli w zakresie czystości i porządku w mieście wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r),
3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo -w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
11) nadzór nad używanymi w obrocie publicznym i czynnościach urzędowych przyrządów pomiarowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zm.),
12) kontrolowanie placówek gastronomicznych i handlowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
13) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych, wydawanych przez Radę Miasta Mysłowice lub wojewodę, obowiązujących w miejscach publicznych,
14) informowanie właściwych służb miejskich o stwierdzonych nieprawidłowościach oznakowania dróg i oświetlenia ulicznego,
15) kontrola wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z Uchwały Nr LXXVIII/1137/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. w zakresie gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi oraz kontrola stanu czystości i porządku na ich terenie,
16) informowanie odpowiednich instytucji o ujawnionych awariach w sieci wodnej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i itp., a w przypadkach koniecznych zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych do czasu przybycia właściwych służb,
17) współdziałanie z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz porządku publicznego, oraz współpraca w zakresie ustalonym w zawartym porozumieniu,
18) inicjowanie i uczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
19) kontrola uiszczania opłaty targowej na zasadach określonych w Uchwale Rady Miasta,
20) asystowanie w sytuacjach wymagających ochrony przy wykonywaniu czynności urzędowych przez pracowników wydziałów Urzędu Miasta oraz pracowników organów podatkowych,
21) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym, występowanie z wnioskami o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu działania Straży,
22) prowadzenie spraw postępowania mandatowego w zakresie zaopatrzenia Straży w druki mandatów karnych, sprawozdawczości w tym zakresie oraz wystawianie tytułów wykonawczych na kary nałożone mandatem karnym kredytowanym.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 5. Strażą kieruje jednoosobowo Komendant, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
§ 6. W czasie nieobecności Komendanta obowiązki określone w § 5. przejmuje Zastępca Komendanta
§ 7.  1. Komendant jest zatrudniany przez Prezydenta Miasta Mysłowice na podstawie umowy o pracę po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zwierzchnikiem służbowym Komendanta jest Prezydent Miasta Mysłowice.
2. Komendant jako kierownik jednostki działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice.
§ 8. Komendant Straży Miejskiej ustala Regulamin organizacyjny, Regulamin wynagradzania i Regulamin pracy jednostki w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.
§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży określi Rada Miasta odrębną uchwałą.
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa
§ 10. Majątek Straży stanowi własność komunalną i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową Straży.
§ 11. Straż prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. Bezpośredni nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.).
§ 13. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§ 14. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »