| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzionkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) oraz po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.

Zespół Interdyscyplinarny Miasta Radzionków, zwany „ZESPOŁEM” , realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 2.

Zadania oraz uprawnienia Zespołu określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).

§ 3.

Członków Zespołu powołuje Burmistrz Miasta Radzionków w drodze zarządzenia.

§ 4.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek, instytucji oraz organizacji;

1) przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie;

2) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie;

3) przedstawiciel Policji;

4) przedstawiciel oświaty;

5) przedstawiciel ochrony zdrowia;

6) przedstawiciel kuratorów sądowych.

§ 5.

Burmistrz Miasta Radzionków może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów, niż określone w § 4, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6.

Burmistrz Miasta Radzionków zawiera porozumienia z podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, wymienionymi w § 4 i § 5.

§ 7.

Burmistrz Miasta Radzionków zwraca się do właściwego sądu rejonowego o wytypowanie kuratora sądowego do udziału w pracach Zespołu.

§ 8.

Porozumienia, o których mowa w § 6 określają zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udział przedstawiciela danej instytucji w pracach Zespołu.

§ 9.

Burmistrz Miasta Radzionków odwołuje członka Zespołu w trybie właściwym dla jego powołania:

1) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

2) na uzasadniony wniosek członka Zespołu,

3) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu lub w związku z uchwałą Zespołu w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Zespołu.

§ 10.

Organizacja prac Zespołu i grup roboczych:

1) pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Radzionków w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień, o których mowa w § 6. Zawiadomienie przesyłane jest do podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu;

2) posiedzenia Zespołu są jawne. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych;

3) prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków;

4) Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów;

5) z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: -informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia, poczynione ustalenia oraz podjęcie uchwały;

6) podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, podejmowane są uchwały w sprawie:

a) wyboru przewodniczącego,

b) ustalenia planu pracy na dany rok kalendarzowy,

c) ustalenia sprawnego sposobu komunikowania się członków Zespołu, zwłaszcza w sytuacji zaistnienia pilnej konieczności.

7) Zespół może wybrać zastępcę przewodniczącego;

8) podczas ostatniego planowanego posiedzenia w danym roku kalendarzowym, Zespół ustala plan pracy Zespołu na kolejny rok;

9) posiedzenia Zespołu może zwołać przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu, nie później, niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W razie wystąpienia pilnej konieczności, posiedzenie może być zwołane bez zbędnej zwłoki;

10) w indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w danej rodzinie, Zespół może utworzyć grupę roboczą.

§ 11.

Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Burmistrzowi Miasta Radzionków, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »