| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzionkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) oraz po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.

Zespół Interdyscyplinarny Miasta Radzionków, zwany „ZESPOŁEM” , realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 2.

Zadania oraz uprawnienia Zespołu określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).

§ 3.

Członków Zespołu powołuje Burmistrz Miasta Radzionków w drodze zarządzenia.

§ 4.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek, instytucji oraz organizacji;

1) przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie;

2) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie;

3) przedstawiciel Policji;

4) przedstawiciel oświaty;

5) przedstawiciel ochrony zdrowia;

6) przedstawiciel kuratorów sądowych.

§ 5.

Burmistrz Miasta Radzionków może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów, niż określone w § 4, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6.

Burmistrz Miasta Radzionków zawiera porozumienia z podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, wymienionymi w § 4 i § 5.

§ 7.

Burmistrz Miasta Radzionków zwraca się do właściwego sądu rejonowego o wytypowanie kuratora sądowego do udziału w pracach Zespołu.

§ 8.

Porozumienia, o których mowa w § 6 określają zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udział przedstawiciela danej instytucji w pracach Zespołu.

§ 9.

Burmistrz Miasta Radzionków odwołuje członka Zespołu w trybie właściwym dla jego powołania:

1) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

2) na uzasadniony wniosek członka Zespołu,

3) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu lub w związku z uchwałą Zespołu w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Zespołu.

§ 10.

Organizacja prac Zespołu i grup roboczych:

1) pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Radzionków w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień, o których mowa w § 6. Zawiadomienie przesyłane jest do podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu;

2) posiedzenia Zespołu są jawne. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych;

3) prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków;

4) Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów;

5) z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: -informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia, poczynione ustalenia oraz podjęcie uchwały;

6) podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, podejmowane są uchwały w sprawie:

a) wyboru przewodniczącego,

b) ustalenia planu pracy na dany rok kalendarzowy,

c) ustalenia sprawnego sposobu komunikowania się członków Zespołu, zwłaszcza w sytuacji zaistnienia pilnej konieczności.

7) Zespół może wybrać zastępcę przewodniczącego;

8) podczas ostatniego planowanego posiedzenia w danym roku kalendarzowym, Zespół ustala plan pracy Zespołu na kolejny rok;

9) posiedzenia Zespołu może zwołać przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu, nie później, niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W razie wystąpienia pilnej konieczności, posiedzenie może być zwołane bez zbędnej zwłoki;

10) w indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w danej rodzinie, Zespół może utworzyć grupę roboczą.

§ 11.

Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Burmistrzowi Miasta Radzionków, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »