| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku, Dz. U. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

Dział I.
Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej

§ 1. 1. Z budżetu miasta Siemianowice Śląskie osoby fizyczne (właściciele budynku mieszkalnego lub mieszkania lub osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym) mogą otrzymać dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, spełniających łącznie następujące kryteria:

1) zadanie nie korzystało z innych środków budżetu Miasta,

2) zadanie służy jednemu z poniższych celów:

a) ochronie powietrza poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji,

b) wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania budynków.

§ 2. 1. Łączną kwotę przeznaczoną na dotacje w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona osobom fizycznym w wysokości do 70% nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż kwota dotacji określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dział II.
Rozpatrywanie wniosków

§ 3. 1. Osoby fizyczne ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 składają pisemne wnioski.

2. Osoby fizyczne ubiegające się o dotację celową są zobowiązane, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o dotację celową składa się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona. Wnioski o dotację celową na rok 2011 składa się do 30 czerwca 2011 r.

4. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie miasta Siemianowice Śląskie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

Dział III.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania

§ 4. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji miasto Siemianowice Śląskie zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6. Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych.

§ 7. Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą osoby fizyczne ubiegające się o dotację celową.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 695 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Załącznik do Uchwały Nr 34/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Maksymalne kwoty dotacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »