| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku, Dz. U. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

Dział I.
Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej

§ 1. 1. Z budżetu miasta Siemianowice Śląskie osoby fizyczne (właściciele budynku mieszkalnego lub mieszkania lub osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym) mogą otrzymać dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, spełniających łącznie następujące kryteria:

1) zadanie nie korzystało z innych środków budżetu Miasta,

2) zadanie służy jednemu z poniższych celów:

a) ochronie powietrza poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji,

b) wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania budynków.

§ 2. 1. Łączną kwotę przeznaczoną na dotacje w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona osobom fizycznym w wysokości do 70% nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż kwota dotacji określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dział II.
Rozpatrywanie wniosków

§ 3. 1. Osoby fizyczne ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 składają pisemne wnioski.

2. Osoby fizyczne ubiegające się o dotację celową są zobowiązane, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o dotację celową składa się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona. Wnioski o dotację celową na rok 2011 składa się do 30 czerwca 2011 r.

4. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie miasta Siemianowice Śląskie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

Dział III.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania

§ 4. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji miasto Siemianowice Śląskie zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6. Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych.

§ 7. Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą osoby fizyczne ubiegające się o dotację celową.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 695 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Załącznik do Uchwały Nr 34/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Maksymalne kwoty dotacji

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »