| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/23/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr. 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. nr. 180, poz. 1493 ).

Rada Miejska w Koniecpol
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

1. Zespół powołuje Burmistrz Miasta i Gminy w drodze zarządzenia.

2. Burmistrz Miasta i Gminy powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów.

§ 3.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego:

1. z własnej inicjatywy

2. w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego

3. na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego

§ 4.

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

Szczegółowe warunki działania Zespołu określa Regulamin Działania Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda


Załącznik do Uchwały Nr III/23/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27 stycznia 2011 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja z terenu Gminy Koniecpol, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela, będącego członkiem zespołu.

2. Wniosek o zwołanie posiedzenia składa się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

3. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego analizując treść wniosku zwołuje posiedzenie zespołu, bądź wg. miejsca zamieszkania ofiary – grupę roboczą współpracującą z zespołem interdyscyplinarnym.

4. Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosku. W sytuacjach nagłych posiedzenie zespołu odbywa się w trybie natychmiastowym (2 dni od daty wpływu wniosku).

5. Przewodniczący zespołu kontaktuje się z członkami zespołu telefonicznie, bądź za pośrednictwem korespondencji.

6. Miejscem spotkań zespołu interdyscyplinarnego jest siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu, bądź siedziba wskazana przez przewodniczącego zespołu.

7. Podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego następuje:

- ustalenie diagnozy zgłoszonego problemu,

- ustalenie planu pomocy,

- podział zadań,

- ustalenie terminu wykonania zadania,

- monitoring działań,

- realizacja zadań ustawowych.

8. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań (ustalonych podczas posiedzenia zespołu) są zobowiązani do ich rzetelnego wykonywania i monitorowania w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą i ofiarą przemocy, analizowania zadań, które wymagają wprowadzenia zmian terminu i sposobu realizacji. Termin realizacji poszczególnych zadań ustala przewodniczący zespołu w porozumieniu z członkami tegoż zespołu. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły z zachowaniem procesu wspierania osoby pokrzywdzonej jak również sprawcy przemocy w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym.

9. Za termin zakończenia pracy zespołu interdyscyplinarnego w indywidualnym przypadku uważa się moment usamodzielnienia ofiary przemocy domowej.

10. Ze spotkań zespołu interdyscyplinarnego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Do protokołu dołącza się listę obecności.

11. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

12. Powyższe stosuje się odpowiednio do posiedzeń grup roboczych.

13. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

14. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.

15. 1.Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym lub w grupach roboczych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »