| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1.

1. Wójt Gminy Pilchowice udziela dotacji i zleca realizację zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Wójt Gminy występując z inicjatywą zlecenia realizacji zadań, o których mowa w ust 1 ogłasza otwarty konkurs ofert umieszczając informacje o jego ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń;

3) na stronie internetowej Gminy Pilchowice.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert powinno zawierać informację o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

7) wymaganych załącznikach składanych wraz z ofertą.

4. Oferta podmiotu ubiegającego się o realizację zadania i otrzymanie dotacji powinna zawierać w szczególności :

1) dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne podanie numeru KRS lub innego rejestru oraz potwierdzoną kserokopię statutu;

2) informację o terminie , miejscu i sposobie realizacji zadania;

3) kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania.

5. Oferty rozpatruje i dotacje przyznaje Wójt Gminy w ramach środków przeznaczonych w uchwale budżetowej.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji zadania Wójt Gminy bierze pod uwagę:

1) zdolność podmiotu do realizacji zadania;

2) przewidywany koszt realizacji zadania oraz oczekiwaną wysokość dotacji;

3) zgodność zadania publicznego, o którego realizacje ubiega się podmiot, z jego celami i zadaniami statutowymi;

7. Po podpisaniu umowy Wójt Gminy podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości ogłoszenie zawierające:

1) nazwę podmiotu, któremu zlecono zadanie i udzielono dotacji;

2) rodzaj zadania zleconego podmiotowi do wykonania i termin jego realizacji;

3) wysokość przyznanej dotacji ;

4) całkowity koszt realizacji zadania.

§ 2.

1. Podmiot, który otrzymał dotacje na realizację zadania Gminy, dokonuje jej rozliczenia po wykonaniu zadania w terminie określonym w umowie, przedkładając Wójtowi Gminy:

1) sprawozdanie z wykonania zleconego zadania;

2) uwierzytelnione kopie faktur, rachunków lub inne dokumenty dotyczące poniesionych wydatków na realizację zadania oraz dowody ich opłacenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust 1 pkt 1 powinno zawierać szczegółową informację o realizacji zleconego zadania i uzyskanych efektach.

§ 3.

1. Wójt Gminy sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych podmiotowi środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

2. Kontroli realizacji zadania dokonuje się pod względem:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Wójt Gminy może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

4. Kontrola, o której mowa w ust 3 może być dokonywana zarówno w siedzibie podmiotu kontrolowanego, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 4.

1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania, Wójt Gminy w terminie do 31 maja każdego roku podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach realizujących określone zadania oraz o kwotach udzielonych, wykorzystanych, rozliczonych i nierozliczonych przez nich dotacji w poprzednim roku budżetowym.

2. Informacja, o której mowa w ust 1 jest umieszczana w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXVII/187/05 Rady Gminy Pilchowice z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »