| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37(VI)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego w dalszej części Uchwały „Zespołem”, którego celem będzie realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, oraz określić szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.

§ 2. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

§ 3. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju.

§ 4. 1. Skład Zespołu ustalony jest przez Wójta Gminy Poraj w drodze Zarządzenia

2. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju,

b) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) Policji,

d) Oświaty,

e) Służby zdrowia,

f) Kurator sądowy,

g) Organizacji pozarządowych.

3. Przedstawiciele poszczególnych jednostek i instytucji zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące jednostkami i instytucjami.

4. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Poraj a podmiotami, o których mowa w § 4 ust.2.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wyłaniani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Poraj.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy Poraj.

6. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy Poraj.

7. W pracach zespołu mogą uczestniczyć, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6. Celem zespołu jest:

1. Planowanie strategii postępowania w konkretnych przypadkach przemocy oraz problemów dzieci i młodzieży z udziałem niezbędnych instytucji.

2. Opracowanie metod i sposobu przekazywania informacji o prowadzonych działaniach.

3. Monitorowanie prowadzonych działań w celu wydania oceny efektów podejmowanych działań.

§ 7. 1. Wójt Gminy Poraj odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego umotywowany wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b, sporządzone na piśmie.

3. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu, w terminie 30 dni od odwołania.

§ 8. Organizacje pracy Zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »