| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37(VI)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego w dalszej części Uchwały „Zespołem”, którego celem będzie realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, oraz określić szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.

§ 2. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

§ 3. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju.

§ 4. 1. Skład Zespołu ustalony jest przez Wójta Gminy Poraj w drodze Zarządzenia

2. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju,

b) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) Policji,

d) Oświaty,

e) Służby zdrowia,

f) Kurator sądowy,

g) Organizacji pozarządowych.

3. Przedstawiciele poszczególnych jednostek i instytucji zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące jednostkami i instytucjami.

4. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Poraj a podmiotami, o których mowa w § 4 ust.2.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wyłaniani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Poraj.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy Poraj.

6. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy Poraj.

7. W pracach zespołu mogą uczestniczyć, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6. Celem zespołu jest:

1. Planowanie strategii postępowania w konkretnych przypadkach przemocy oraz problemów dzieci i młodzieży z udziałem niezbędnych instytucji.

2. Opracowanie metod i sposobu przekazywania informacji o prowadzonych działaniach.

3. Monitorowanie prowadzonych działań w celu wydania oceny efektów podejmowanych działań.

§ 7. 1. Wójt Gminy Poraj odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego umotywowany wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b, sporządzone na piśmie.

3. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu, w terminie 30 dni od odwołania.

§ 8. Organizacje pracy Zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »