| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Pszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 17, poz. 95 z 2009 r. tekst jednolity), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. 1. Uchwała reguluje warunki i tryb udzielania finansowania przez Miasto Pszów przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwaną dalej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu, działającemu na terenie Miasta Pszów, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

§ 2. 1. Dotacje udzielone w trybie określonym w niniejszej uchwale powinny służyć realizacji przynajmniej jednego z celów publicznych z zakresu sportu, które Miasto Pszów zamierza osiągnąć tj.:

1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Pszów;

2) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

3) zwiększeniu dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

2. Finansowanie przedsięwzięcia następować będzie w formie przyznania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie w szczególności:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) ubezpieczenia zawodników;

4) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;

5) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

6) pokrycia kosztów utrzymania lub remontu obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

7) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transfer zawodnika z innego klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 3. 1. Dotacja na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu może być przyznana przez Burmistrza Miasta Pszów, zwanego dalej Burmistrzem, w drodze ogłoszenia o naborze wniosków lub na zasadach określonych w § 5.

2. Klub sportowy na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w jednym roku kalendarzowym może otrzymać dotację zarówno w trybie ogłoszenia o naborze wniosków jak i na zasadach określonych w § 5.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

4. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji zamieszcza się w na stronie internetowej Miasta Pszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Pszowie co najmniej 2 tygodnie przed terminem składania wniosków.

5. Burmistrz w ogłoszeniu określa:

1) przedmiot przedsięwzięć;

2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację;

3) termin realizacji przedsięwzięć, nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym ma być udzielona dotacja;

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie;

5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3, należy dołączyć kopie poniższych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania klubu:

1) aktualny odpis z KRS lub odpis z Rejestru Starostwa Powiatowego;

2) aktualny statut.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni.

8. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

9. Wnioski zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji.

§ 4. 1. Oceny złożonych wniosków dokona komisja powołana przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Pszów w formie zarządzenia.

3. Na zarządzenie Burmistrza nie przysługuje środek odwoławczy.

4. Przy wyborze przedsięwzięcia otrzymującego dotację, Burmistrz uwzględnia:

1) realizację celu publicznego w zakresie sportu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu;

3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z klubem sportowym;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe klubu sportowego.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.

6. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów.

§ 5. 1. Burmistrz może udzielić dotacji na przedsięwzięcie z pominięciem ogłoszenia o naborze wniosków, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania przedsięwzięcia nie przekracza kwoty 5.000,00zł;

2) przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 60 dni.

2. Uznając zgodność przedsięwzięcia z celami określonymi w § 2 ust.1, Burmistrz zleca jego realizację, po złożeniu oferty przez klub sportowy. Przepisy § 4 ust. 4 - 7 stosuje się odpowiednio.

3. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza temu samemu klubowi sportowemu, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 5.000,00zł

4. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w budżecie Miasta Pszów do udzielenia na cel publiczny z niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, z zachowaniem formy pisemnej, której podstawową treść określa art. 221 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys przedsięwzięcia.

3. Dotację na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.

4. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Miasta Pszów będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

5. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu.

6. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające dokonanie przez klub sportowy przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności aneksowania umowy.

7. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20 % kwoty danej pozycji kosztorysu wymagają podpisania aneksu do umowy.

8. Podmiot otrzymujący dotację celową nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

§ 7. 1. Przy rozliczaniu udzielonej dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 6 oraz przepisy art. 251 i 252 ustawy, o której mowa w § 6 ust. 1.

2. Klub sportowy otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

3. Burmistrz, poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Pszów, może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan realizacji projektu;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania dotacji;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »