| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz.2008 z późn.zm.),

Rada Gminy Rędziny Uchwala:

§ 1. Określić wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rędziny:

1. Wymagania dotyczące pojazdów:

1) posiadanie specjalistycznych pojazdów pozwalających na załadunek, transport i rozładunek: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z remontów, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska,

2) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ewentualnie aktualnych umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych, dokumentujących fakt posiadania.

2. Wymagania dotyczące pojemników:

1) posiadanie pojemników, kontenerów, worków o pojemnościach umożliwiających wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowanych do wymagań określonych w obowiązującym Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Rędziny,

2) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy.

3. Wymagania dotyczące bazy transportowej:

1) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej,

2) baza transportowa powinna posiadać:

a) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

b) wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

c) miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

d) wydzielone miejsca do mycia pojemników,

e) zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac

3) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.

4. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowy z przedmiotem świadczącym takie usługi,

2) dopełnienie warunków technicznych dla miejsca postoju i mycia pojazdów tak aby usytuowanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

3) pojazdy służące do odbioru odpadów powinny posiadać oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych odpadów

§ 2.

1. Wskazuje się składowiska ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego jako miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Rędziny

2. Dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwiania należy kierować się zasadą bliskości. Instalacje powinny być ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla danego województwa

§ 3. Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny:

1. Wymagania odnośnie bazy transportowej:

1) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej,

2) baza transportowa powinna posiadać:

a) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

b) wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów ascenizacyjnych o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

c) zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac,

3) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.

2. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) pojazdy ascenizacyjne muszą spełniać wymagania techniczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz.1617)

2) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowy z przedmiotem świadczącym takie usługi,

3) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów, tak aby ich usytuowanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

4) pojazdy ascenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny posiadać oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy

§ 4. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Rędziny jest punkt zlewny w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rędziny

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »