| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz.2008 z późn.zm.),

Rada Gminy Rędziny Uchwala:

§ 1. Określić wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rędziny:

1. Wymagania dotyczące pojazdów:

1) posiadanie specjalistycznych pojazdów pozwalających na załadunek, transport i rozładunek: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z remontów, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska,

2) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ewentualnie aktualnych umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych, dokumentujących fakt posiadania.

2. Wymagania dotyczące pojemników:

1) posiadanie pojemników, kontenerów, worków o pojemnościach umożliwiających wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowanych do wymagań określonych w obowiązującym Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Rędziny,

2) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy.

3. Wymagania dotyczące bazy transportowej:

1) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej,

2) baza transportowa powinna posiadać:

a) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

b) wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

c) miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

d) wydzielone miejsca do mycia pojemników,

e) zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac

3) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.

4. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowy z przedmiotem świadczącym takie usługi,

2) dopełnienie warunków technicznych dla miejsca postoju i mycia pojazdów tak aby usytuowanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

3) pojazdy służące do odbioru odpadów powinny posiadać oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych odpadów

§ 2.

1. Wskazuje się składowiska ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego jako miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Rędziny

2. Dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwiania należy kierować się zasadą bliskości. Instalacje powinny być ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla danego województwa

§ 3. Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny:

1. Wymagania odnośnie bazy transportowej:

1) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej,

2) baza transportowa powinna posiadać:

a) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

b) wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów ascenizacyjnych o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

c) zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac,

3) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.

2. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) pojazdy ascenizacyjne muszą spełniać wymagania techniczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz.1617)

2) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowy z przedmiotem świadczącym takie usługi,

3) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów, tak aby ich usytuowanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

4) pojazdy ascenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny posiadać oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy

§ 4. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Rędziny jest punkt zlewny w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rędziny

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »