| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzaju wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U z 2010r., Nr 127,poz. 852z późn. zmianami)


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród i rodzaje wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym przyznanie

§ 2. Nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe stanowią wyraz uznania samorządu dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu oraz promocję Miasta Świętochłowice na arenie międzynarodowej i krajowej.

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe mogą być przyznawane zawodnikom którzy spełniają jednocześnie następujące kryteria:

1) zamieszkują na terenie Miasta Świętochłowice,

2) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, bądź osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze.

2. Przez osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym należy rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Paraolimpiadach lub innych turniejach i zawodach sportowych o charakterze międzynarodowym pod warunkiem, że w rywalizacji indywidualnej, w danej kategorii sklasyfikowanych zostało minimum 12 zawodników, a w grach zespołowych – minimum 8 drużyn.

3. Przez osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym należy rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharu Polski, lub innych turniejach i zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim pod warunkiem, że w rywalizacji indywidualnej, w danej kategorii sklasyfikowanych zostało minimum 12 zawodników, a w grach zespołowych – minimum 8 drużyn.

§ 4. 1. Przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do kompetencji Prezydenta Miasta Świętochłowice.

2. Prezydent Miasta Świętochłowice przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zarówno w sporcie zespołowym jak i indywidualnym, z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) stowarzyszeń i klubów sportowych,

2) osób fizycznych – mieszkańców Świętochłowic,

3. Ustala się wzory wniosków:

1) o przyznanie nagrody indywidualnej/wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) o przyznanie nagrody zbiorowej/wyróżnienia w grach zespołowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Wnioski określone w ust. 3 składa się w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego.

5. Wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu 7 dni pod względem kompletności wymaganych danych. W wypadku braku lub nieścisłości danych we wniosku, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego wnosi o jego uzupełnienie.

6. Wszystkie kompletne wnioski z danego roku kalendarzowego podlegają zaopiniowaniu na posiedzeniu Rady Sportu. Opinia Rady Sportu powinna zawierać propozycje odnośnie przyznania nagrody, jej wysokości lub przyznania wyróżnienia. W takiej formie przedstawiana jest Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

7. Decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień podejmuje Prezydent Miasta Świętochłowice w formie zarządzenia.

§ 5. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się w ramach środków przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Miasta Świętochłowice.

2. Podstawą ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679 z późn. zmianami), zwana dalej „podstawą”.

3. Nagroda pieniężna dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może być przyznana w wysokości do trzykrotności podstawy.

4. Wysokość nagrody ustala Prezydent Miasta Świętochłowice, uwzględniając rodzaj zawodów, osiągnięte wyniki sportowe oraz ilość uczestniczących zawodników lub drużyn.

5. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w dyscyplinach zespołowych, przyznaje się nagrodę zbiorową dla drużyny, w wysokości do 50 % przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników określoną przepisami danej dyscypliny sportowej.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Świętochłowice może przyznać nagrodę w wysokości wyższej niż określona w pkt 3 i pkt 5.

7. Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, dyplomy i listy gratulacyjne.

8. Formę wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Świętochłowice, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych, osiągnięte wyniki sportowe oraz ilość uczestniczących drużyn.

9. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie, za rok w którym osiągnął wynik sportowy.

§ 6. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyznaje się jedną nagrodę o 50% wyższą niż nagroda podstawowa.

§ 7. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 8. Przepisy niniejszej uchwały nie stanowią podstawy roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów Miasta Świętochłowice do przyznania nagród i wyróżnień.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXV/212/08 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3.12.2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzaju wyróżnień dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek o o przyznanie nagrody pieniężnej indywidualnej/wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej zbiorowej/wyróżnienia w grach zespołowych dla zawodników, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »