| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29/VI/2011 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 178/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 marca 2009r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Blachownia dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6 a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Blachowni uchwala co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr 178/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Blachownia dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 2 ”Tabela stawek dodatków funkcyjnych” otrzymuje brzmienie:

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego – miesięcznie w

Dyrektor szkoły lub Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

od 800 do 1500

Wicedyrektor szkoły lub Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

od 500 do 1000

Dyrektor przedszkola:

do 1200

2. § 9 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 80 zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece,
2) wychowawstwa oddziału w wysokości: do 20 wychowanków oddziale – 90 zł. od 21 do 25 wychowanków w oddziale – 110 zł. powyżej 25 wychowanków w oddziale – 130 zł.
3) kierownika świetlicy z dożywianiem (powyżej 100 wychowanków) – 500zł.
3. § 10 otrzymuje brzmienie:
1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi za prowadzenie:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie do ilości przydzielonych godzin,
2) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – w wysokości 25%, jego wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie do ilości przydzielonych godzin.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie, liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
5. Decyzję o przyznaniu dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły (placówki), a dla dyrektora – Burmistrz Blachowni.
4. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wysokość Nagrody Burmistrza wynosi 3 000zł. Wysokość Nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 1 500 zł i wyższa niż 2 000 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »