| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.2.6.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaszowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493. ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radami Dzialalności Pożytku Publicznego lub organizajami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach określonych działalności statutowej tych organizacji.

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gaszowice, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Wójt Gminy Gaszowice w porozumieniu z osobami uprawnionymi do reprezentowania:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach,

3) Komisariatu Policji w Gaszowicach,

4) oświaty,

5) zespołów kuratorskich Sądu Rejonowego w Rybniku,

6) Prokuratury Rejonowej w Rybniku,

powoła w drodze zarządzenia spośród osób zgłoszonych przez wyżej wymienione podmioty Zespół Interdyscyplinarny.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Gaszowice, a podmiotami o których mowa w ust. 1, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 3. Wójt Gminy Gaszowice odwołuje w drodze zarządzenia członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu zawierający uzasadnienie;

4) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Gaszowice w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór przewodniczącego Zespołu, który zostaje wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

6. W zależności od zaistniałej potrzeby przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania trybu oraz terminu wskazanego w ust.4.

7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków, a uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów.

8. Posiedzenia zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu, przyjętym przez Zespół.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały i ustalenia.

10. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Gaszowice rocznego sprawozdania z pracy zespołu do 15 lutego roku następnego.

11. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

12. Siedziba Zespołu mieści się w Urzędzie Gminy Gaszowice w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 2.

§ 5. Uchwałę niniejszą wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »