| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.2.6.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaszowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493. ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radami Dzialalności Pożytku Publicznego lub organizajami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach określonych działalności statutowej tych organizacji.

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gaszowice, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Wójt Gminy Gaszowice w porozumieniu z osobami uprawnionymi do reprezentowania:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach,

3) Komisariatu Policji w Gaszowicach,

4) oświaty,

5) zespołów kuratorskich Sądu Rejonowego w Rybniku,

6) Prokuratury Rejonowej w Rybniku,

powoła w drodze zarządzenia spośród osób zgłoszonych przez wyżej wymienione podmioty Zespół Interdyscyplinarny.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Gaszowice, a podmiotami o których mowa w ust. 1, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 3. Wójt Gminy Gaszowice odwołuje w drodze zarządzenia członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu zawierający uzasadnienie;

4) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Gaszowice w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór przewodniczącego Zespołu, który zostaje wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

6. W zależności od zaistniałej potrzeby przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania trybu oraz terminu wskazanego w ust.4.

7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków, a uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów.

8. Posiedzenia zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu, przyjętym przez Zespół.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały i ustalenia.

10. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Gaszowice rocznego sprawozdania z pracy zespołu do 15 lutego roku następnego.

11. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

12. Siedziba Zespołu mieści się w Urzędzie Gminy Gaszowice w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 2.

§ 5. Uchwałę niniejszą wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »