| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 45/V/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 7 marca 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm .) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. u. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać personel w liczbie gwarantującej stałe i zgodne z przepisami o ochronie zwierząt świadczenie usług;

2) posiadać środki transportu do przewozu wyłapywanych zwierząt spełniające wymagania określone przepisami odrębnymi;

3) posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt;

4) posiadać umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej;

5) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie przyjęcia zwierząt do schroniska, wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt;

6) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części lub przedsiębiorcę zbierającego zwłoki zwierzęce w celu zmagazynowania odpowiedniej ilości przeznaczonej do transportu do miejsca grzebowiska lub spalarni.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się ouzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności zgodnie z przeznaczeniem terenu wynikającym z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji wydanej zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) prowadzić działalność na terenie iogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich;

3) spełniać wymagania przepisów odrębnych, przewidzianych dla prowadzenia tego typu działalności;

4) posiadać personel w liczbie gwarantującej stałe i zgodne z przepisami o ochronie zwierząt świadczenie usług;

5) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku stałej opieki weterynaryjnej;

6) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomoscią przeznaczoną na taki cel zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzję wydaną zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przetrzennym;

2) posiadać personel w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

3) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich;

4) posiadać środki, urządzenia i obiekty niezbęne do prowadzenia działalności, w tym:

a) chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środki transportu do przewozu zwierząt lub ich części spełniające wymagania określone przepisami odrębnymi,

d) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części - wymóg ten dotyczy grzebowiska,

e) urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części - wymóg ten dotyczy spalarni.

5) grzebowisko i spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 5. Spełnienie wymagań określonych w § 2, § 3 i § 4 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »