| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 46/V/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 7 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 2

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm. ) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osiedla Nr 2.

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Osiedla Nr 2 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 52/ VIII/ 1996 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24.06.1996r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli Gminy Kłobuck.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Józef Batóg


Załącznik do Uchwały Nr 46/V/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 7 marca 2011 r.

Statut Osiedla Nr 2 w Kłobucku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców osiedla stanowi samorząd mieszkańców.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Osiedle Nr 2 w Kłobucku.

§ 2. Teren działania Osiedla Nr 2 obejmuje część miasta Kłobuck w skład, którego wchodzą mieszkańcy ulic: Bohaterów Bitwy pod Mokrą, Harcerska, Przechodnia, 9 Maja,11 Listopada - lewa strona ulicy od numeru 3 do numeru 24 włącznie, Rómmla, Różana, Konwaliowa, hm. Tadeusza Sobisia.

§ 3. 1. Osiedle Nr 2 jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych osiedli i sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Kłobuck.

2. Samorząd mieszkańców Osiedla Nr 2 działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) Statutu Gminy Kłobuck;

3) niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Zadania osiedla i sposób ich realizacji.

§ 4. Do zadań osiedla należy:

1) współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla wobec organów Gminy;

3) tworzenie warunków pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców osiedla;

4) zgłaszanie do organów Gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:

a) dróg, ulic, mostów,

b) wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznej lub gazowej,

c) przystanków autobusowych,

d) szkół i przedszkoli,

e) obiektów sportowych i wypoczynkowych,

5) zgłaszanie do organów Gminy projektów inicjatyw dotyczących:

a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla,

b) współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kłobuck,

c) ochrony środowiska naturalnego,

d) konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady Miejskiej,

e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,

6) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w razie uzyskania wymaganego upoważnienia Rady Miejskiej.

7) wydawanie opinii na wniosek Rady Miejskiej, w szczególności w sprawach dotyczących:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru osiedla,

b) zmiany statutu osiedla,

c) przepisów porządkowych,

d) szkół i przedszkoli na obszarze osiedla,

e) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie osiedla,

f) zmiany nazewnictwa ulic oraz placów,

g) lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 5. 1. Zadania określone w § 4 osiedle realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał;

2) wydawanie opinii;

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

4) przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy i Burmistrza z mieszkańcami osiedla;

6) zgłaszanie wniosków do Burmistrza Kłobucka;

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy.

Rozdział 3.
Organy osiedla

§ 6. Organami osiedla są:

1) zebranie mieszkańców;

2) Zarząd Osiedla.

§ 7. 1. Zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym.

2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym.

§ 8. Do wyłącznej właściwości zebrania mieszkańców należy:

1) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla;

2) wybór i odwołanie członków Zarządu Osiedla;

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla;

4) opiniowanie spraw związanych ze sprzedażą, obciążeniem, zmianą sposobu użytkowania lub zamiany składników mienia gminy, z których korzysta jednostka pomocnicza.

§ 9. 1. Uchwały i opinie zebrania mieszkańców Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje Burmistrzowi Kłobucka.

2. Burmistrz Kłobucka w zależności od charakteru sprawy załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Miejskiej.

§ 10. 1. W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich osiedli i sołectw.

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1 osiedle może:

1) zawierać porozumienia z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań;

2) podejmować wspólne uchwały z organami innych jednostek pomocniczych gminy.

§ 11. 1. Kadencja Zarządu Osiedla trwa cztery lata.

2. Zarząd Osiedla działa również po upływie kadencji, do czasu wyborów zarządzonych przez Radę Miejską.

3. Zarząd Osiedla działa w interesie ogólnospołecznym wspólnoty mieszkańców.

§ 12. 1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań mieszkańców;

2) reprezentowanie osiedla wobec organów Gminy Kłobuck;

3) uczestniczenie w naradach Przewodniczących Zarządów Osiedli;

4) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku;

5) sporządzanie sprawozdań z działalności osiedla;

6) prowadzenie teczki zawierającej:

a) statut osiedla,

b) protokoły z zebrań mieszkańców,

c) sprawozdania, opinie i stanowiska organów osiedla;

7) zgłaszanie wniosków do Burmistrza Kłobucka.

§ 13. 1. W skład Zarządu Osiedla wchodzi od 3 do 12 osób. Zebranie mieszkańców ustala liczbę członków Zarządu Osiedla.

2. W skład Zarządu Osiedla wchodzą:

1) Przewodniczący Zarządu Osiedla wybrany przez mieszkańców;

2) z- ca przewodniczącego;

3) sekretarz;

4) członek lub członkowie Zarządu jeśli Zarząd Osiedla liczy więcej niż 3 osoby.

3. O podziale funkcji w Zarządzie Osiedla decydują nowowybrani członkowie zarządu. Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje informację o funkcjach w zarządzie na zebraniu mieszkańców, na którym dokonany został wybór Zarządu Osiedla.

4. Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1) opracowywanie i przedkładanie na zebraniu mieszkańców projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie;

2) opracowywanie i przedkładanie na zebraniu mieszkańców projektów programów pracy samorządu;

3) występowanie wobec zebrania mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów osiedla i realizacji zadań samorządu;

4) wykonywanie uchwał zebrania mieszkańców;

5) decydowanie o sprawach udziału samorządu mieszkańców w postępowaniu administracyjnym;

6) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

7) wspomaganie w razie potrzeby organizowania mieszkańców, dla zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków;

8) przedstawienie co najmniej raz w roku informacji o działalności Zarządu;

9) stwarzanie warunków sprzyjających wykorzystaniu aktywności mieszkańców w celu poprawy gospodarki i warunków życia w osiedlu;

10) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej;

11) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.

12) Zarząd Osiedla podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Rozdział 4.
Zasady zwoływania zebrań mieszkańców oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 14. Prawo do udziału w zebraniu mieszkańców oraz prawo głosowania mają wszyscy mieszkańcy osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 15. Zebranie mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla:

1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

3) na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Kłobucka.

§ 16. 1. Zebrania mieszkańców odbywają się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku i nie później niż do końca I kwartału. W razie, gdy zebranie mieszkańców nie zostanie zwołane do końca kwartału Burmistrz zwołuje zebranie w terminie do końca roku.

2. Termin i miejsce zebrania mieszkańców podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach dostępnych mieszkańcom lub innych miejscach zwyczajowo przyjętych, co najmniej 5 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie mieszkańców zwoływane na wniosek mieszkańców lub organów Gminy powinno odbywać się w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 17. 1. Zebranie mieszkańców jest ważne, gdy zostanie zwołane w trybie i na zasadach określonych w § 16.

2. Zebranie mieszkańców otwiera i prowadzi Przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie mieszkańców może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala zebranie mieszkańców na podstawie projektu przedłożonego przez Zarząd Osiedla.

4. Obowiązkiem zwołującego zebranie jest zapewnienie referatów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc.

§ 18. Na wniosek Zarządu Osiedla, Burmistrz może wyznaczyć pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Zarządem w celu przeprowadzenia zebrania w szczególności poprzez przygotowanie niezbędnych materiałów.

§ 19. Udział w zebraniu mieszkańców obejmuje uprawnienia do:

1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;

2) głosu dyskusji;

3) zadawania pytań;

4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi;

5) głosowania;

6) biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 20. 1. Zebranie mieszkańców jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.

2. W przypadku braku kworum określonego w ust. 1, następne zebranie mieszkańców osiedla odbywa się w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonego terminu zebrania, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwały podejmowane w drugim terminie są wiążące.

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, co oznacza, że liczba głosów "za" musi by większa od liczby głosów "przeciw".

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z zastrzeżeniem § 22.

5. Obrady zebrania są protokołowane przez członka Zarządu Osiedla lub wybranego na zebraniu protokolanta.

6. Uchwały zebrania mieszkańców podpisuje przewodniczący zebrania.

7. Przewodniczący Zarządu Osiedla ogłasza uchwały zebrania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

8. Protokół z zebrania mieszkańców winien zawierać:

1) porządek zebrania;

2) zwięzłe streszczenie dyskusji;

3) wnioski i uchwały, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie w protokole należy zamieścić informację o ilości głosów oddanych "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" ;

4) podpisy protokolanta oraz przewodniczącego zebrania.

9. Do protokołu załącza się:

1) listę obecności;

2) informacje z działalności Zarządu Osiedla jeśli została przedłożona na zebraniu;

10. Każdy z mieszkańców obecny na zebraniu ma prawo zażądać dosłownego zaprotokołowania jego wypowiedzi.

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyboru organów

§ 21. 1. Zebranie mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla w związku z upływem kadencji, zarządza Rada Miejska w formie uchwały, przekazując jej wykonanie Burmistrzowi Kłobucka.

2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania mieszkańców oraz proponuje przewodniczącego zebrania.

3. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania mieszkańców w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

4. Za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie zebrania sprawozdawczo - wyborczego odpowiada Burmistrz Kłobucka.

§ 22. 1. Wyboru lub odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Dokumentem stwierdzającym wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu Osiedla jest protokół podpisany przez komisję wyborczą, do którego dołącza się karty do głosowania.

§ 23. 1. Wybór lub odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu Osiedla przeprowadza komisja wyborcza w składzie, co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Burmistrza.

2. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 24. 1. Prawo uczestniczenia w wyborach mają stali mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, być mieszkańcem osiedla i posiadać prawo wyborcze.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. W drugiej kolejności przeprowadza się wybór członków Zarządu Osiedla.

4. Zebranie mieszkańców może postanowić o przeprowadzeniu wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla jednocześnie na odrębnych kartach do głosowania.

§ 25. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia wyborów ze względu na uzyskanie równej liczby głosów przez kilku kandydatów należy przeprowadzić wybory dodatkowe z udziałem kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

§ 26. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla oraz członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem mieszkańców i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub uchwały zebrania. Wniosek o odwołanie powinien być podpisany, przez co najmniej 5 osób i powinien zawierać uzasadnienie. Wniosek o odwołanie poddaje się pod głosowanie, na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym, w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Głosowanie w sprawie odwołania lub przyjęcia rezygnacji z wykonywanej funkcji odbywa się zgodnie z § 22.

§ 27. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla w czasie trwania kadencji Burmistrz Kłobucka zwołuje zebranie mieszkańców dla wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla przeprowadza samodzielnie zebranie mieszkańców, zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla. W wyborach uzupełniających karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Zarządu Osiedla.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa osiedla

§ 28. 1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Kłobuck.

2. Zasady gospodarki finansowej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział 7.
Nadzór nad działalnością osiedla

§ 29. 1. Nadzór nad działalnością osiedla w zakresie wykonywanych zadań sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz Kłobucka w zakresie swoich kompetencji.

2. Do środków nadzoru należy w szczególności:

1) dokonywanie na sesji Rady oceny stanu osiedla;

2) dokonywanie kontroli osiedla;

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej osiedla.

3. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień danych dotyczących funkcjonowania osiedla. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów osiedla.

4. Urząd Miejski i inne gminne jednostki organizacyjne są zobowiązane uwzględnić i realizować uchwały i opinie organów osiedla, a w razie odmiennego stanowiska przedstawić organom osiedla własne stanowisko wraz z uzasadnieniem.

5. Burmistrz Kłobucka, jeżeli uzna uchwały osiedla za sprzeczne z prawem powinien wstrzymać ich realizację, uznając za nieważne i powiadomić Zarząd Osiedla.

6. Jednostki, o których mowa w ust. 4 zobowiązane są do udzielania odpowiedzi na zapytania organów osiedla w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 30. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska.

§ 31. Postanowienia statutu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »