| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- część parcel nr: 2369/126, 2369/125, 2369/48

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130 z 2010r. poz. 871 )

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica

Rada Gminy Jasienica uchwala:

zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- część parcel nr: 2369/126, 2369/125, 2369/48 w następujący sposób:

§ 1.

Plan obejmuje część parcel nr 2369/126, 2369/125, 2369/48 położonych w sołectwie Mazańcowice– zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały.

§ 2.

1. Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:

1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, określające przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3.

W wyodrębnionym liniami rozgraniczającymi terenie ustala się następujący rodzaj przeznaczenia oraz jego symbol literowy oznaczony na rysunku planu: PG - tereny działalności produkcyjno- gospodarczej związanej z drobną wytwórczością, magazyny, składy, techniczna obsługa rolnictwa, motoryzacji, budownictwa.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Jasienica;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

4) terenie – należy przez to rozumieć jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717 z późn. zm.);

6) wysokość budynku – pojęcie rozumiane zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy m.in.: schodów, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami;

8) powierzchna zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy wszystkich kondygnacji budynku liczoną w zewnętrznym obrysie ścian;

9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi;

10) drobna wytwórczość – należy przez to rozumieć pozarolniczą działalność produkcyjną, gospodarczą, związaną z produkcją i rzemiosłem – np. warsztaty rzemieślnicze, nie stwarzająca uciążliwości dla środowiska, terenów sąsiednich i zdrowia ludzi.

§ 5.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG 01 ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu:

1) działalności produkcyjno- gospodarcza związana z drobną wytwórczością;

2) magazyny, składy;

3) techniczna obsługa rolnictwa, motoryzacji, budownictwa;

4) zieleń urządzona;

5) ciągi piesze;

6) drogi wewnętrzne, parkingi;

7) sieci i urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy –maksymalnie 60% powierzchni działki;

2) minimalny udział terenu biologicznie czynnego – 25% powierzchni działki;

3) maksymalna wysokość budynków 12m;

4) geometria dachów: dachy płaskie, dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 0° do 45°;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy: 5 m licząc linii rozgraniczającej teren PG01 zgodnie z rysunkiem planu;

6) strefy techniczne dla sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym zagospodarowanie terenów objętych strefami stosownie do obowiązujących norm i przepisów odrębnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia, opartych na najlepszych dostępnych technikach;

3) obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych, w szczególności prawo ochrony środowiska standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego;

4) nakaz utwardzenia dróg, placów, parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo- wodne przed zanieczyszczeniem;

5) zakaz odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych wód opadowych, roztopowych i ścieków do gruntu, wód powierzchniowych, rowów;

6) obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych, w szczególności prawo ochrony środowiska, wymogów dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi;

7) prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska;

8) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno- prawnego w zakresie gospodarki odpadami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) na obszarze objętym planem nie występują elementy wymagające ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z drogi nr 4426 S (ulicy Starobielskiej) poprzez istniejący zjazd (nie wyznaczony na rysunku planu)

2) lokalizacja miejsc parkingowych oraz garaży w granicach działki inwestora w ilości nie mniejszej niż:

a) dwa miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej obiektów.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągowej sieci rozdzielczej;

2) odprowadzenie ścieków, w tym przemysłowych, do sanitarnej kanalizacji pod warunkiem ich wcześniejszego podczyszczenia do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub normami, w szczególności ustawy prawo wodne;

3) dopuszczenie odprowadzania ścieków do indywidualnych oczyszczalni ścieków;

4) zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe SN/nN, liniami kablowymi napowietrznymi i podziemnymi niskiego napięcia;

5) zaopatrzenie w gaz z średnioprężnej sieci gazowej;

6) dostęp do sieci teletechnicznej poprzez istniejące i projektowane łącza telefoniczne.

7. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości:

1) nie dopuszcza się przeprowadzenia procedury scalania i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalną szerokość dróg wewnętrznych : 6 m.

§ 6.

W obszarze objętym Planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 7.

W obszarze objętym Planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 8.

Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

§ 9.

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Gminy Jasienica.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/15/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.PNG

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/15/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Jasienicy stwierdza – w oparciu o dokumentacje z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/15/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwalając zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice - część parcel nr: 2369/126, 2369/125, 2369/48, przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »