| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Łękawica

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kocierz Rychwałdzki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 7 , art.35 ust.1, art.40 ust.2 pkt.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Kocierz Rychwałdzki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr IV/35/03 z dnia: 28 lutego 2003 roku stanowiącym załącznik Nr 3 do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. 1. Organami sołectwa są: 1) zebranie wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 2) sołtys, który jest organem wykonawczym. 2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka, składająca się z 3 członków”.

2) w § 6 ust.2 pkt 4 i 5 otrzymuje brzmienie: „4) Określanie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na zasadach określonych w ustawie o funduszu sołeckim. 5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej”.

3) w § 7 po pkt.7 dodaje się pkt 8,9 i 10 w brzmieniu: „ 8) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej. 9) Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie. 10) Sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności merytorycznej i finansowej sołectwa”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie: „ 1. Rada sołecka jest organem doradczym , opiniodawczym i inicjującym.. 2. Wspomaga sołtysa w realizacji zadań na terenie sołectwa. 3. Współdziała z organizacjami społecznymi i radnymi w realizacji zadań gminy. 4. Współpraca z radnymi z terenu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa”. 5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys i odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku”.

5) w § 9 po ust.7 dodaje się ust.8 w brzmieniu: „ 8. Gdy w wyznaczonym drugim terminie zebranie wiejskie wyborcze nie dojdzie do skutku zarządza się odbycie zebrania po upływie 15 minut od drugiego terminu, w tym samym dniu bez względu na liczbę obecnych ”.

6) § 14 otrzymuje brzmienie: „ § 14. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. 2. Po upływie kadencji dotychczasowy sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowych organów sołectwa. 3. Wybory nowych organów sołectwa winny odbyć się w terminie do 6 miesięcy od wyboru nowej Rady Gminy”.

7) w § 16 po ust.4 dodaje się ust.4a w brzmieniu: „ 4a. Gdy w wyznaczonym terminie zebranie wiejskie nie dojdzie do skutku , drugi termin zebrania może odbyć się nie wcześniej niż po 14-tu dniach i jest ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców”.

8) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Rada Gminy corocznie rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »