| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Łękawica

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łysina

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 7 , art.35 ust.1, art.40 ust.2 pkt.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Łysina przyjętym Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr IV/35/03 z dnia: 28 lutego 2003 roku stanowiącym załącznik Nr 5 do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. 1. Organami sołectwa są: 1) zebranie wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 2) sołtys, który jest organem wykonawczym. 2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka, składająca się z 3 członków”.

2) w § 6 ust.2 pkt 4 i 5 otrzymuje brzmienie: „4) Określanie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na zasadach określonych w ustawie o funduszu sołeckim. 5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej”.

3) w § 7 po pkt.7 dodaje się pkt 8,9 i 10 w brzmieniu: „ 8) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej. 9) Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie. 10) Sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności merytorycznej i finansowej sołectwa”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie: „ 1. Rada sołecka jest organem doradczym , opiniodawczym i inicjującym.. 2. Wspomaga sołtysa w realizacji zadań na terenie sołectwa. 3. Współdziała z organizacjami społecznymi i radnymi w realizacji zadań gminy. 4. Współpraca z radnymi z terenu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa”. 5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys i odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku”.

5) w § 9 po ust.7 dodaje się ust.8 w brzmieniu: „ 8. Gdy w wyznaczonym drugim terminie zebranie wiejskie wyborcze nie dojdzie do skutku zarządza się odbycie zebrania po upływie 15 minut od drugiego terminu, w tym samym dniu bez względu na liczbę obecnych ”.

6) § 14 otrzymuje brzmienie: „ § 14. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. 2. Po upływie kadencji dotychczasowy sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowych organów sołectwa. 3. Wybory nowych organów sołectwa winny odbyć się w terminie do 6 miesięcy od wyboru nowej Rady Gminy”.

7) w § 16 po ust.4 dodaje się ust.4a w brzmieniu: „ 4a. Gdy w wyznaczonym terminie zebranie wiejskie nie dojdzie do skutku , drugi termin zebrania może odbyć się nie wcześniej niż po 14-tu dniach i jest ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców”.

8) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Rada Gminy corocznie rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »