| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ciasna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007 r., Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna nr LII/358/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Ciasna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4149),

Rada Gminy Ciasna,
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 24 oraz do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 19 punktów.

§ 2.

Punkty, w których prowadzona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powinny być zlokalizowane w odległości co najmniej 30 m (słownie: trzydzieścimetrów) od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od następujących obiektów: szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

§ 3.

Odległość, o której mowa w § 2 wyznaczona będzie jako odległość pomiędzy drzwiami wejściowymi punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a główną bramą wejściową na plac, na którym znajdują się obiekty wymienione w § 2, a w przypadku braku ogrodzenia odległość mierzona będzie od drzwi wejściowych podanych obiektów chronionych.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr LII/349/2010 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ciasna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »