| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 4 marca 2011r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice Uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/198/08 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik do Uchwały Nr V/44/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 4 marca 2011 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KochanowicachI. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną gminy Kochanowice, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.2. Ośrodek działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa regulujące jego zadania. Ośrodek może wykonywać inne zadania, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie przepisy prawa. § 21. Ośrodek jako gminna jednostka budżetowa prowadzi działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.2. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a w zakresie zadań zleconych ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.3. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Kochanowice.4. Siedziba Ośrodka znajduje się w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 7.5. Obszar działania Ośrodka obejmuje gminę Kochanowice. II. CELE I ZADANIA OŚRODKA§ 3 Celem działalności Ośrodka jest :1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie one pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,3) zapobieganie sytuacjom, o których mowa w pkt 1 przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,§ 4Zakres działalności Ośrodka : 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,2) rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,3) prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,4) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy,5) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,6) realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,7) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów,8) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,9) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,10) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami,11) realizacja zadań związanych z przemocą w rodzinie,12) opracowanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,13) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym,14) współdziałanie z działającymi na terenie gminy, powiatu, kraju instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz fizycznymi i prawnymi.§ 51. Zadania, o których mowa w § 4 Ośrodek realizuje zgodnie z wymaganiami ustawowymi, wymaganiami określonymi przez wójta oraz przekazanymi przez administrację rządową. Zadania te realizowane są przez Ośrodek przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych.2. W postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek kieruje się on przede wszystkim dobrem stron tych postępowań i ochroną ich dóbr osobistych, a także o ochronie danych osobowych.§ 61. Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne.2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i jej stopnia do organów określonych odrębnymi przepisami.III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA§ 71. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Kochanowice.2. Wójt Gminy udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz upoważnień do realizacji innych działań Ośrodka, o których mowa w § 4.3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.4. Ośrodkiem kieruje kierownik, wobec którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Kochanowice.5. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.6. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie tej działalności.8. Kierownik Ośrodka upoważniony jest w ramach umocowania do występowania i prowadzenia w imieniu gminy Kochanowice w ramach zadań gminy spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.9. W ramach administrowania Ośrodkiem kierownik upoważniony jest do stanowienia przepisów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych.10. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.11. Działalność kierownika Ośrodka wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu wymaga oddzielnego pełnomocnictwa § 8Strukturę organizacyjną Ośrodka, podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym. IV. GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE OŚRODKA § 9Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych. § 101. Ośrodek gospodaruje mieniem przekazanym przez gminę.2. Ośrodek administruje przekazanym mu majątkiem gminy, Skarbu Państwa lub innych osób fizycznych lub prawnych, a w tym także przekazanych na podstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu, dzierżawy w celu realizacji zadań.4. Zarządzając przekazanym majątkiem Ośrodek w szczególności:1) prowadzi własną ewidencję,2) przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,3) dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,4) planuje nakłady na remonty i odtworzenie majątku w oparciu o okresową inwentaryzację środków trwałych i wykorzystuje w tym celu środki budżetowe.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 111. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Kochanowice.2. Zmian i uzupełnień dokonuje się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.§ 12W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.§ 13Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Gminy Kochanowice.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »