| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 4 marca 2011r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice Uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/198/08 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik do Uchwały Nr V/44/11
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 4 marca 2011 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KochanowicachI. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną gminy Kochanowice, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.2. Ośrodek działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa regulujące jego zadania. Ośrodek może wykonywać inne zadania, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie przepisy prawa. § 21. Ośrodek jako gminna jednostka budżetowa prowadzi działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.2. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a w zakresie zadań zleconych ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.3. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Kochanowice.4. Siedziba Ośrodka znajduje się w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 7.5. Obszar działania Ośrodka obejmuje gminę Kochanowice. II. CELE I ZADANIA OŚRODKA§ 3 Celem działalności Ośrodka jest :1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie one pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,3) zapobieganie sytuacjom, o których mowa w pkt 1 przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,§ 4Zakres działalności Ośrodka : 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,2) rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,3) prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,4) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy,5) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,6) realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,7) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów,8) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,9) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,10) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami,11) realizacja zadań związanych z przemocą w rodzinie,12) opracowanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,13) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym,14) współdziałanie z działającymi na terenie gminy, powiatu, kraju instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz fizycznymi i prawnymi.§ 51. Zadania, o których mowa w § 4 Ośrodek realizuje zgodnie z wymaganiami ustawowymi, wymaganiami określonymi przez wójta oraz przekazanymi przez administrację rządową. Zadania te realizowane są przez Ośrodek przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych.2. W postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek kieruje się on przede wszystkim dobrem stron tych postępowań i ochroną ich dóbr osobistych, a także o ochronie danych osobowych.§ 61. Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne.2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i jej stopnia do organów określonych odrębnymi przepisami.III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA§ 71. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Kochanowice.2. Wójt Gminy udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz upoważnień do realizacji innych działań Ośrodka, o których mowa w § 4.3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.4. Ośrodkiem kieruje kierownik, wobec którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Kochanowice.5. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.6. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie tej działalności.8. Kierownik Ośrodka upoważniony jest w ramach umocowania do występowania i prowadzenia w imieniu gminy Kochanowice w ramach zadań gminy spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.9. W ramach administrowania Ośrodkiem kierownik upoważniony jest do stanowienia przepisów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych.10. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.11. Działalność kierownika Ośrodka wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu wymaga oddzielnego pełnomocnictwa § 8Strukturę organizacyjną Ośrodka, podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym. IV. GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE OŚRODKA § 9Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych. § 101. Ośrodek gospodaruje mieniem przekazanym przez gminę.2. Ośrodek administruje przekazanym mu majątkiem gminy, Skarbu Państwa lub innych osób fizycznych lub prawnych, a w tym także przekazanych na podstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu, dzierżawy w celu realizacji zadań.4. Zarządzając przekazanym majątkiem Ośrodek w szczególności:1) prowadzi własną ewidencję,2) przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,3) dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,4) planuje nakłady na remonty i odtworzenie majątku w oparciu o okresową inwentaryzację środków trwałych i wykorzystuje w tym celu środki budżetowe.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 111. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Kochanowice.2. Zmian i uzupełnień dokonuje się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.§ 12W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.§ 13Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Gminy Kochanowice.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »