| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zm.); w związku z art. 9 a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 z 2005 r. poz.1493 ze zm.) oraz w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr NP/II/0911/112/11 z 22 marca 2011 roku, Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VI/43/11
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Krupski Młyn.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

a) Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie;

b) Członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

c) Psycholog;

d) Dzielnicowy;

e) Pedagog szkolny lub inny przedstawiciel szkoły;

f) Przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami;

b) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Krupski Młyn powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

c) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole;

d) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Krupski Młyn;

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

b) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 5 lat;

c) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

- pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Krupski Młyn.

4. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami lit. a)

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1) Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Krupski Młyn, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3) Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Krupski Młyn, a instytucjami/organizacjami.

4) Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Krupski Młyn, a instytucjami/organizacjami.

5) Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

6) Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7) Przewodniczący Zespołu może na spotkanie zaprosić osoby nie wchodzące w jego skład, o ile wystąpi taka konieczność.

8) Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

9) Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

10) Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

1. Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »