| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zm.); w związku z art. 9 a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 z 2005 r. poz.1493 ze zm.) oraz w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr NP/II/0911/112/11 z 22 marca 2011 roku, Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VI/43/11
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Krupski Młyn.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

a) Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie;

b) Członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

c) Psycholog;

d) Dzielnicowy;

e) Pedagog szkolny lub inny przedstawiciel szkoły;

f) Przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami;

b) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Krupski Młyn powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

c) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole;

d) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Krupski Młyn;

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

b) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 5 lat;

c) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

- pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Krupski Młyn.

4. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami lit. a)

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1) Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Krupski Młyn, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3) Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Krupski Młyn, a instytucjami/organizacjami.

4) Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Krupski Młyn, a instytucjami/organizacjami.

5) Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

6) Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7) Przewodniczący Zespołu może na spotkanie zaprosić osoby nie wchodzące w jego skład, o ile wystąpi taka konieczność.

8) Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

9) Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

10) Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

1. Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »