| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr KE-12/2010 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Prezydenta Miasta Bytom

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

zawarte pomiędzy miastem Bytom reprezentowanym przez:

Piotra Koja - Prezydenta Miasta

a

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez:

Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011.

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) strony zgodnie ustalają:

§ 1. 1. Strony wyrażają zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii związanych z nauczaniem w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu 16 uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki na terenie miast: Katowice, Knurów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, dla której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Nauczyciel religii zatrudniony jest w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu przy Al. Legionów 6 w wymiarze 8/18 etatu, natomiast siedziba pozaszkolnego punktu katechetycznego mieści się w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 48.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1 ponoszone przez miasto Bytom obejmują :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ponosi koszty proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011, tj. dla 4 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu przypada 0,25 części z 8/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011, o których mowa w § 2 wynoszą 1 683,67 złotych, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do porozumienia.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się przekazywać miastu Bytom środki na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011, tj. 420,92 złotych miesięcznie.

3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się przekazywać miastu Bytom środki finansowe na realizację zadania określonego w ust. 2 za pośrednictwem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, na niżej podany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN NOBLE BANK S.A. Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440, za okres od września do grudnia 2010 roku nie później niż do 10 grudnia 2010 roku, a w 2011 roku do 14. każdego miesiąca z góry.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011.

2. Kwoty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości wydatków wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2011 roku:

a) ze strony Urzędu Miejskiego w Bytomiu za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Wydział Edukacji, ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom, tel. 32 77 98 525,

b) ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Brzozowa 35, 00 – 258 Warszawa, tel. 22 42 10 621.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PREZYDENT MIASTA


Piotr Koj

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Bogdan Zdrojewski


Załącznik do Porozumienia Nr KE-12/2010
Prezydenta Bytomia
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

zal porozumienie 2010 2011 muzyczna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »