| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr KE-12/2010 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Prezydenta Miasta Bytom

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

zawarte pomiędzy miastem Bytom reprezentowanym przez:

Piotra Koja - Prezydenta Miasta

a

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez:

Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011.

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) strony zgodnie ustalają:

§ 1. 1. Strony wyrażają zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii związanych z nauczaniem w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu 16 uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki na terenie miast: Katowice, Knurów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, dla której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Nauczyciel religii zatrudniony jest w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu przy Al. Legionów 6 w wymiarze 8/18 etatu, natomiast siedziba pozaszkolnego punktu katechetycznego mieści się w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 48.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1 ponoszone przez miasto Bytom obejmują :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ponosi koszty proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011, tj. dla 4 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu przypada 0,25 części z 8/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011, o których mowa w § 2 wynoszą 1 683,67 złotych, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do porozumienia.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się przekazywać miastu Bytom środki na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011, tj. 420,92 złotych miesięcznie.

3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się przekazywać miastu Bytom środki finansowe na realizację zadania określonego w ust. 2 za pośrednictwem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, na niżej podany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN NOBLE BANK S.A. Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440, za okres od września do grudnia 2010 roku nie później niż do 10 grudnia 2010 roku, a w 2011 roku do 14. każdego miesiąca z góry.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011.

2. Kwoty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości wydatków wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2011 roku:

a) ze strony Urzędu Miejskiego w Bytomiu za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Wydział Edukacji, ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom, tel. 32 77 98 525,

b) ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Brzozowa 35, 00 – 258 Warszawa, tel. 22 42 10 621.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PREZYDENT MIASTA


Piotr Koj

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Bogdan Zdrojewski


Załącznik do Porozumienia Nr KE-12/2010
Prezydenta Bytomia
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

zal porozumienie 2010 2011 muzyczna

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »