| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr KE-17/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

zawarte pomiędzy miastem Bytom reprezentowanym przez:

Piotra Koja - Prezydenta Miasta

a

miastem Katowice reprezentowanym przez:

Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta

Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

ustala się, co następuje:

§ 1. 1. W nawiązaniu do zapisów § 2 ust. 3 rozp. Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu 16 uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki na terenie miast: Katowice, Knurów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, dla której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Nauczyciel religii zatrudniony jest w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu przy Al. Legionów 6 w wymiarze 8/18 etatu, natomiast siedziba pozaszkolnego punktu katechetycznego mieści się w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 48.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1 ponoszone przez miasto Bytom obejmują:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Miasto Katowice ponosi koszty proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 tj. dla 1 ucznia przypada 0,062 części z 8/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011, o których mowa w § 2 wynoszą 1 683,67 złotych, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do porozumienia.

2. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazywać miastu Bytom środki na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011, tj. 104,38 złotych miesięcznie.

3. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na niżej podany rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Bytomiu

GETIN NOBLE BANK S.A. Oddział w Bytomiu

83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

za okres od września do grudnia 2010 roku nie później niż do 10 grudnia 2010 roku, a w 2011 roku do 14. każdego miesiąca z góry.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011.

2. Kwoty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości wydatków wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2011 roku.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PREZYDENT MIASTA


Piotr Koj

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA


Krystyna Siejna


NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI


Mieczysław Żyrek


Załącznik do Porozumienia Nr KE-17/2010
Prezydenta Bytomia
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

zal porozumienie 2010 2011 Katowice

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »