| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZZE.8180-34/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIV/897/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie z innymi gminami porozumień, dotyczących udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych, zamieszkałych na terenie tych gmin oraz pokrywania przez te gminy kosztów świadczeń, w części nieuregulowanej przez osoby nietrzeźwe,

pomiędzy Gminą Bytom, z siedzibą przy ul. Parkowej 2, reprezentowaną przez: Piotra Koja - Prezydenta Bytomia, zwaną w treści porozumienia Gminą Bytom a Gminą Tarnowskie Góry, z siedzibą przy ul. Rynek 4, reprezentowaną przez: Arkadiusza Czecha – Burmistrza, zwaną w treści porozumienia Gminą Tarnowskie Góry.

§ 1. Gmina Bytom, poprzez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3, zwanego w treści porozumienia Centrum, zobowiązuje się do udzielania zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z późn. zm.), świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, a Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się do pokrywania kosztów udzielonych w Centrum świadczeń na rzecz swoich mieszkańców, w części przez nich nie uregulowanej.

§ 2. Ustalona w trybie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu opłata związana z pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum wynosi 190 zł.

§ 3. 1. 1.Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, zobowiązuje się do przekazywania Gminie Tarnowskie Góry miesięcznych informacji o mieszkańcach Gminy Tarnowskie Góry objętych świadczeniami Centrum, którzy:

1) 1) nie uregulowali lub uregulowali częściowo należność wraz z adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, należną kwotą za udzielone świadczenie, wysokością uiszczonej opłaty i datą wpłaty, kwotą niedopłaty,

2) 2) uregulowali zaległe płatności, po ich pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry, wraz z adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, datą uregulowania zaległości przez mieszkańca wraz z kwotą.

2. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.

3. 3. Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się do przekazywania Gminie Bytom, kwoty należnej za dany miesiąc, wyliczonej według wzoru: suma kwot niedopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pomniejszona o sumę kwot wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry, o których mowa w ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. 4. Kwota, o której mowa w ust. 3, będzie przekazywana na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Bytomiu GETIN NOBLE BANK SA O/Bytom 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.

5. 5. W przypadku, gdy w danym miesiącu suma kwot niedopłat jest niższa od sumy wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry, Gmina Tarnowskie Góry dokona potrącenia powstałej różnicy sum z należności za następne kolejne miesiące, aż do jej całkowitego odliczenia.

§ 4. 1. 1. Gmina Bytom zobowiązuje się do poinformowania Gminy Tarnowskie Góry o każdorazowej zmianie wysokości opłaty, o której mowa w § 2 porozumienia, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

2. 2. Do czasu przekazania przez Gminę Bytom informacji, o której mowa w ust. 1, Gmina Tarnowskie Góry będzie przekazywać kwotę wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej.

3. 3. W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie wyższym w stosunku do dotychczas obowiązującej, Gmina Tarnowskie Góry przekaże Gminie Bytom na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 4, jednorazowo kwotę stanowiącą sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy wysokością nowej opłaty, a kwotą wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

4. 4. W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie niższym w stosunku do dotychczas obowiązującej, Gmina Tarnowskie Góry dokona jednorazowego potrącenia kwoty stanowiącej sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy kwotą wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, a wysokością nowej opłaty, z należności za następny miesiąc, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. 5. W przypadku braku należności, Gmina Bytom przekaże jednorazowo kwotę, o której mowa w ust. 4, Gminie Tarnowskie Góry w terminie 60 dni od dnia uchwalenia uchwały, o której mowa w § 2, na rachunek bankowy nr: 51 2030 0045 1110 0000 0063 3470.

§ 5. W przypadku niedotrzymania terminów, których mowa w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 porozumienia, Gminie Bytom przysługują odsetki ustawowe.

§ 6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 5 i § 12 ust. 1 porozumienia, Gminie Tarnowskie Góry przysługują odsetki ustawowe.

§ 7. 1. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. 2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, przekazuje Gminie Tarnowskie Góry w terminie do 31 stycznia 2012 roku zbiorczą informację o wysokości środków należnych Gminie Bytom i wysokości środków otrzymanych od Gminy Tarnowskie Góry w 2011 roku.

§ 9. 1. 1.Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. 2. Zmiana wysokości opłaty, o której mowa w § 2 nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego miejscowo sądu powszechnego.

§ 12. Po zakończeniu obowiązywania niniejszego porozumienia Strony ustalają, co następuje:

1. 1. Kwoty opłat związanych z pobytem osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum, o których mowa w § 2, wyegzekwowanych od mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry przez Izbę Wytrzeźwień, po ich uprzednim zapłaceniu przez Gminę Tarnowskie Góry, podlegają zwrotowi w terminie 90 dni od ich wyegzekwowania na rachunek bankowy wskazany w § 4 ust. 5, w okresie do 2 lat od wygaśnięcia porozumienia.

2. 2. Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, zobowiązuje się do przekazywania każdorazowo informacji Gminie Tarnowskie Góry o wyegzekwowanych należnościach, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w § 3 ust. 2 porozumienia.

§ 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 14. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta


Piotr Koj

Burmistrz Miasta


Arkadiusz Czech

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »