| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,

E I-818/00005/10

2010/081148

POROZUMIENIE

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Adama Fudali,

zwanym dalej „Miastem”,

a

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta - Tadeusz Skatuła,

Wicestarosta - Dariusz Prus,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego - Mariusza Rakowskiego

zwanym dalej „Powiatem”.

Strony postanawiają co następuje:

§ 1. 1. Powiat powierza Miastu Rybnik prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ-CKUoP, z siedzibą w Rybniku, przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Powiat przekaże Miastu dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia w wysokości 390 zł, na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych.

2. Miasto zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi Powiat nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w Rybniku, w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, może w uzasadnionych przypadkach zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi ww. szkoły, nie później niż na 2 tygodnie od otrzymania wykazów uczniów.

4. Powiat oświadcza, iż nie będzie dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ustępie 2.

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim do 20 kwietnia 2011 r. przekażą planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 15 sierpnia 2011 roku - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania poinformuje ww. szkoły o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Powiat przekaże dotację o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 w Kredyt Banku S.A. I Oddział w Rybniku, w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu stanowią załączniki nr 1 i 2 do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 15 grudnia 2011 roku, a dotacja - do 14 dni od otrzymania wykazu.

8. Dotacja za 2011 rok zostanie rozliczona do 31 grudnia 2011 roku, natomiast nie wykorzystana część dotacji zostanie zwrócona do 10 stycznia 2012 roku.

9. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Powiatu na 2011 rok.

10. Ze strony Powiatu za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Naczelnik Wydziału Oświaty.

11. Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP - Tomasz Harsze.

12. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Powiatu kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta nie stanowi podstawy do obciążenia Powiatu kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

Starosta


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta


Dariusz Prus

Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego


Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr E I-818/00005/10
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr E I-818/00005/10
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »