| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

E I-0711/00012/10

2010/087655

POROZUMIENIE

z dnia 14 stycznia 2011 r.

w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

pomiędzy:

Miastem Rybnik reprezentowanym przez Adama Fudalego - Prezydenta Miasta Rybnika,

działającego na podstawie Uchwały Nr 284/XII/99 Rady Miasta Rybnik z dnia 18.10.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu zwanym dalej „Miastem”,

a Powiatem Rybnickim reprezentowanym przez:

-Damiana Mrowca - Starostę Powiatu Rybnickiego,

-Aleksandrę Chudzik - Wicestarostę Powiatu Rybnickiego,

działającymi na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VII/49/99 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie wykonywania zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego Miastu Rybnik w ramach porozumienia zwanym dalej „Powiatem”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu:

1. Wykonywania kompletnych zadań w zakresie doradztwa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dla mieszkańców gminy Świerklany.

2. Wykonywanie wskazanych niżej usług dla mieszkańców gmin: Jejkowice, Gaszowice, Lyski:

a) terapia SI - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego (diagnoza, opiniowanie i zajęcia),

b) kontynuacja terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej i zaburzeniami mowy,

c) orzekanie i terapia dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem,

d) terapia SI (integracji sensoryczno-motorycznej) dla dzieci w wieku szkolnym.

§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do partycypowania w kosztach funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, zwanej dalej PP-P na poniższych zasadach.

2. Usługi świadczone przez PP-P rozliczane będą w następujący sposób:

1)usługi wskazane w §1 ust. 2 lit. b-d w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w §1, rozliczane będą za faktycznie wykonane badania, wydane orzeczenia oraz udział dzieci w zajęciach na podstawie cennika - szczegółowego udokumentowania określenia udzielonej pomocy (karty pracy) - rodzaj diagnozy i liczba odbytych spotkań terapeutycznych,

2)usługi wskazane w §1 ust. 2 lit.a , w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w §1, finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej, o którą wystąpi Miasto; w przypadku, gdy koszt powyższych usług (określony w odpowiednim cenniku za pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną) przekraczał będzie wielkość dofinansowania otrzymanego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, Powiat przekaże Miastu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem faktycznym a środkami z subwencji.

3. PP-P będzie informować mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski chcących skorzystać z jej usług o zakresie niniejszego porozumienia, poprzez udostępnienie materiałów dostarczonych przez Powiat na temat punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Czerwionka - Leszczyny z siedzibą w Gaszowicach.

§ 3. Rozliczenie kosztów odbywać się będzie w następujący sposób:

1. Powiat przekaże zaliczkę na poczet wykonanych badań na rachunek Miasta w Kredyt Banku S.A. I/O Rybnik nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 w terminach:

- do dnia 15 marca 2011 r. I transza w wysokości 17 500 zł,

- do dnia 16 sierpnia 2011 r. II transza w wysokości 17 500 zł.

2. Rozliczenie powyższej zaliczki odbywać się będzie na podstawie imiennego wykazu dzieci wraz z informacją o rodzaju wykonanej usługi, sporządzonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i przekazanego Powiatowi w terminach:

- do dnia 1 lipca 2011 r. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

- do dnia 17 grudnia 2011 r. za okres od 1 lipca 2011 r. do 15 grudnia 2011 r.

3. Kwoty sald wynikające z rozliczeń dotacji przekazywane będą przez Miasto lub Powiat w terminach odpowiednio do 15 lipca 2011 r. i do 22 grudnia 2011 r. Od kwot przekazanych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek Powiatu w terminach określonych w § 3 ust. 3. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od daty przekazania dotacji lub stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 4. Cennik za pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 6. Każda ze stron może wystąpić z niniejszego porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia . Wypowiedzenie jest dokonywane na koniec kwartału za uprzednią zgodą Rady strony wypowiadającej.

§ 7. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i dwa dla Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Rybnickiego


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu Rybnickiego


Aleksandra Chudzik

Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali

Załącznik do Porozumienia Nr ....................
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.DOC

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »