| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 60/II/2011-GKRPA Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będących mieszkańcami gminy Boronów przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 6/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2011" , uchwały Nr 7/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2011" rok i uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Lublińca - Edwarda Maniura, zwany dalej Burmistrzem przy współudziale Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Mariusza Kozińskiego

oraz

Wójt Gminy Boronów - Rufina Majchrzyk, zwany dalej Wójtem

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom gminy Boronów.

§ 2. 1. Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 marca 2011r.

§ 3. 1. Wysokość dotacji w roku 2011 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1 300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych.

2. Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta.

§ 4. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 stycznia 2012 roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego, w szczególności zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów.

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2011r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

4. Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT


mgr Rufin Majchrzyk

BURMISTRZ


Edward Maniura


Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Mariusz Koziński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »