| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 60/II/2011-GKRPA Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będących mieszkańcami gminy Boronów przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 6/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2011" , uchwały Nr 7/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2011" rok i uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Lublińca - Edwarda Maniura, zwany dalej Burmistrzem przy współudziale Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Mariusza Kozińskiego

oraz

Wójt Gminy Boronów - Rufina Majchrzyk, zwany dalej Wójtem

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom gminy Boronów.

§ 2. 1. Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 marca 2011r.

§ 3. 1. Wysokość dotacji w roku 2011 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1 300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych.

2. Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta.

§ 4. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 stycznia 2012 roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego, w szczególności zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów.

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2011r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

4. Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT


mgr Rufin Majchrzyk

BURMISTRZ


Edward Maniura


Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Mariusz Koziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »