| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach

zawarte pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w osobach:

1. Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki

2. Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu

działającym na podstawie Uchwały Nr II/16/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach oraz art.46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.) w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn.zm.)

a

Gminą Pyskowice zwaną dalej w treści porozumienia Gminą, w imieniu, której działa:

Wacław Kęska – Burmistrz Miasta

na podstawie Uchwały NR IV/33/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2011 roku przez Powiat Gliwicki o następującej treści:

§ 1. 1. Zgodnie z §2 ust. 2 porozumienia z dnia 1 stycznia 1995 r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty i Wychowania w Katowicach a Gminą Pyskowice, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w 2011 r., środków finansowych w postaci dotacji na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, w terminie do 28-go każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) w wysokości 1/13 kwoty określonej w ust. 2, a w miesiącu marcu 2/13.

2. Ustala się kwotę dotacji na 2011 rok w wysokości 75.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr II/16/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

§ 2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych (w tym specjalnych), gimnazjów (w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Pyskowice.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

2) udostępniania danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina objętych działaniem Oogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach,

3) rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38 poz.207 z późn. zm.) łącznie z częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.

§ 4. Środki finansowe przekazane w postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z tytułu prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Za Miasto


Burmistrz Miasta


Wacław Kęska
Za Powiat


Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Członek Zarządu


Sławomir Adamczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »