| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

3) projekty strategii rozwoju miasta,

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji.

§ 3. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza Prezydent Miasta.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji,

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji niezwłocznie przekazywane jest Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach, zwanej dalej „Radą”, oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 4. 1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do członków Rady, w celu wyrażenia pisemnej opinii we wskazanym terminie,

2) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

3) zespołów tematycznych dotyczących wybranych dziedzin współpracy.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

§ 5. 1. Opinie Rady zgłoszone w trakcie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej przez Prezydenta Miasta komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej Miasta, właściwej ze względu na przedmiot konsultacji.

2. Wyznaczona przez Prezydenta Miasta komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna Miasta, rozpatruje ww. opinie i uwagi, a następnie przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta, oraz podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

5. W uzasadnionych przypadkach wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

§ 6. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne w przypadku ich przeprowadzenia w sposób określony w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Gerda Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »