| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz.U z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje

§ 1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach, zwana dalej „Radą”, jest organem konsultacyjno – opiniodawczym powoływanym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. W skład Rady wchodzi ośmiu członków, w tym:

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Świętochłowice,

2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach

3) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Świętochłowice.

§ 3. 1. Przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach wskazuje Rada Miejska.

2. Kandydatów na przedstawicieli, o jakich mowa w § 2 pkt 3 wskazują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, co najmniej 30 dni przed upływem kadencji Rady,z tym że w przypadku pierwszej kadencji Rady powołanie przedstawicieli powinno nastąpić w terminie do 30 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, miejskiej stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej termin na zgłaszanie kandydatur przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

4. Przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy powołuje Prezydent Miasta spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta.

2. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, na pierwszym posiedzeniu Rady.

3. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza następuje w takim samym trybie co powołanie, na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

4. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Pracami Rady kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

7. Dokumentację Rady prowadzi sekretarz, który sporządza z każdego posiedzenia protokół.

§ 5. 1. Rada wyraża opinie zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy, projektu strategii rozwoju miasta oraz innych aktów prawa miejscowego. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

3. W sytuacji wymagającej zajęcia stanowiska przez Radę w okresie między posiedzeniami, przewodniczący może zwrócić się do członków w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną o wyrażenie opinii w danej sprawie we wskazanym terminie.

§ 6. 1. Prezydent Miasta odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) w przypadku skazania wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

3) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

4) w przypadku nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady

2. W razie odwołania członka Rady , Prezydent Miasta uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji w sposób określony w § 4 niniejszej uchwały.

§ 7. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 8. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia właściwa komórka Urzędu Miejskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Gerda Król

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Chybicki

Partner Zarządzający Grow One, Dyrektor Merytoryczny Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu. Z wykształcenia psycholog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor Mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Współpracuje z Meta Integral, Dana Carman Integral, Focus Leadership z USA. Członek - założyciel International Partnership for Assessment and Development. Prowadził zajęcia m. in. na: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Gdańskiej, SWPS, Uniwersytecie Gdańskim. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania i przywództwa, w tym dotyczących zarządzania integralnego, zarządzania przez wartości, psychologii pozytywnej w biznesie, uważności w pracy. Aktywista społeczny, członek dwóch stowarzyszeń koncentrujących się na rozwoju osobistym i zawodowym. Prywatnie pasjonat fotografii. Autor książek: "Skup się! Trening mindfulness dla zestresowanych pracą" i "Jak przeganiać chmury, które zasłaniają niebo. Uważna fotografia."

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »