| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 1 i ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Świętochłowice na lata 2011 - 2015.

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, zwanego dalej Zespołem oraz określa warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu:

1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia spośród kandydatów zaproponowanych przez podmioty będące stronami zawartych porozumień, o których mowa w art.9a ust 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),oraz po zaopiniowaniu kandydatów przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

2. Liczbę członków Zespołu oraz jego skład określi zarządzeniem Prezydent Miasta, uwzględniając istnienie i wolę zgłoszoną przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty obejmujące swoim działaniem teren miasta Świętochłowice i działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Prezydent Miasta odwołuje członków Zespołu na ich wniosek, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, bądź na wniosek podmiotu, z którym zawarte zostało porozumienie.

4. Odwołanie następuje w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

5. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu w terminie 30 dni od dnia odwołania.

6. Przewodniczący Zespołu oraz jego Zastępca zostają wybrani na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

7. Przewodniczący Zespołu oraz jego Zastępca zostają wybrani na czas określony, na okres 4 lat.

8. Prezydent Miasta zostaje pisemnie poinformowany o wyborze Przewodniczącego Zespołu oraz jego Zastępcy.

§ 3. Warunki funkcjonowania Zespołu:

1. Pierwsze spotkanie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania zarządzenia o powołaniu członków Zespołu.

2. Następne spotkanie zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zespołu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Informacje o spotkaniu przekazywane są członkom Zespołu, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem

3. Spotkania Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, w godzinach jego urzędowania. Dopuszczalna jest możliwość organizacji spotkania na terenie innych instytucji zaangażowanych w prace Zespołu.

4. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe. W przypadku niemożności uczestniczenia w spotkaniu członek wyznacza osobę w zastępstwie.

5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku również jego nieobecności inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Z każdego spotkania Zespół sporządza protokół i listę obecności.

6. Zespół podejmuje decyzje większością głosów w drodze jawnego głosowania. Przy równej liczbie głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Zespołu.

7. W ramach Zespołu tworzone są Grupy Robocze, do prac nad konkretnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

8. Grupę Roboczą powołuje osoba postrzegająca problem. Osoba ta zostaje koordynatorem Grupy Roboczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana koordynatora.

9. Skład Grupy Roboczej jest uzależniony od skali problemu i może podlegać zmianom.

10. Koordynator wyznacza termin i miejsce spotkania Grupy Roboczej.

11. Grupy Robocze spotykają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

12. Uczestnictwo w spotkaniach Grup Roboczych jest obowiązkowe. W przypadku niemożności uczestniczenia w spotkaniu członek wyznacza osobę w zastępstwie, która posiada szczegółowe informacje dotyczące osoby lub rodziny w sprawie, których zwołana jest Grupa Robocza oraz wszystkich zagadnień omawianych na wcześniejszych spotkaniach.

13. Grupy Robocze pracują w oparciu o ujednolicone formularze dokumentów.

14. O zwoływanej Grupie Roboczej koordynator informuje Przewodniczącego Zespołu poprzez przekazanie mu kopi kwestionariusza zgłoszeniowego. Ponadto informuje go na bieżąco o odbytych w sprawie spotkaniach.

15. Dokumentacja pracy Grup Roboczych jest przechowywana przez koordynatora, a po zakończeniu sprawy przekazywana Przewodniczącemu Zespołu.

16. Przewodniczący Zespołu składa na ręce Prezydenta Miasta Świętochłowice roczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca każdego roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Gerda Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »