| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsulatcji na podstawie Uchwały Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności Rada Miejska w Wilamowicach, uchwala:

§ 1. Gmina Wilamowice zapewnia w prowadzonych przedszkolach publicznych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 13,00.

§ 2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 wynosi 2,00 zł ( dwa złote) za godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, takich jak:

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

b) zajęcia rytmiczno-taneczne,

c) gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,

d) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijajace uzdolnienia dziecka.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w § 2.

2. W przypadku nieodbierania dziecka z przedszkola przez rodzica (prawnego opiekuna) w godzinach określonych w umowie, o której mowa w ust.3 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 3,00 zł (trzy złote) i naliczana jest w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym.

3. Liczba godzin zajęć świadczonych na rzecz dziecka w przedszkolu, zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiazywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicem (prawnym opiekunem dziecka).

§ 4. Ustala się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w § 2:

a) dla drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, uczęszczającego do tego samego przedszkola - w wysokości 50%,

b) dla dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (refundacja za żywienie w przedszkolu) - w wysokości 50%,

c) dla dzieci objętych kształceniem specjalnym lub wczesnym wspomaganiem - w wysokości 50%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XVII/161/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 czerwca 2008 r.w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »