| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsulatcji na podstawie Uchwały Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności Rada Miejska w Wilamowicach, uchwala:

§ 1. Gmina Wilamowice zapewnia w prowadzonych przedszkolach publicznych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 13,00.

§ 2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 wynosi 2,00 zł ( dwa złote) za godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, takich jak:

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

b) zajęcia rytmiczno-taneczne,

c) gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,

d) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijajace uzdolnienia dziecka.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w § 2.

2. W przypadku nieodbierania dziecka z przedszkola przez rodzica (prawnego opiekuna) w godzinach określonych w umowie, o której mowa w ust.3 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 3,00 zł (trzy złote) i naliczana jest w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym.

3. Liczba godzin zajęć świadczonych na rzecz dziecka w przedszkolu, zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiazywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicem (prawnym opiekunem dziecka).

§ 4. Ustala się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w § 2:

a) dla drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, uczęszczającego do tego samego przedszkola - w wysokości 50%,

b) dla dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (refundacja za żywienie w przedszkolu) - w wysokości 50%,

c) dla dzieci objętych kształceniem specjalnym lub wczesnym wspomaganiem - w wysokości 50%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 6. Traci moc: Uchwała Nr XVII/161/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 czerwca 2008 r.w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »