| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/103/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927)

Rada Miasta Katowice

u c h w a l a :

§ 1. 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług związane z realizacją nowej inwestycji, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 05.08.2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje nieruchomości, w których prowadzona jest działalność handlowa.

§ 2. Ustalić, że podmiot zamierzający ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami, przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji, najpóźniej do dnia 31.12.2013r.

§ 3. 1. Ustalić, że zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 przysługuje:

1)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, w których realizowana będzie nowa inwestycja, objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;

2)od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących nową inwestycję, od których obowiązek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgłoszenia

na okres maksymalnie 2 lat przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)nieposiadania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dniu dokonania zgłoszenia oraz, w sytuacji o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dodatkowo w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie obowiązywać zwolnienie;

b)rozpoczęcia nowej inwestycji w terminie do sześciu miesięcy, liczonego od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały;

c)zakończenia nowej inwestycji w okresie nieprzekraczającym 2 lat, liczonym od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji.

2. W przypadku, gdy przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpi przed upływem dwóch lat, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.

3. Ustalić, że zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości bądź informacji lub korekty informacji złożonej w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

§ 4. 1. Ustalić, że po rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji, w terminie do 14 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Katowice:

a)dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji, tj. dokument zawierający datę podjęcia pierwszych prac przygotowawczych na terenie budowy - w przypadku budowy lub rozbudowy nieruchomości stanowiącej nową inwestycję lub inny dokument zawierający datę podjęcia pierwszej czynności w przypadku innej inwestycji;

b)informacje i dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu dokonania zgłoszenia.

2. W trakcie realizacji nowej inwestycji, co 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej realizacji podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, winien złożyć Prezydentowi Miasta Katowice informację o stanie realizacji nowej inwestycji, o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o przewidywanym terminie zakończenia realizacji nowej inwestycji.

3. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji, w terminie do 30 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Katowice:

a) dokument potwierdzający zakończenie realizacji nowej inwestycji tj. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy w przypadku budowy lub rozbudowy nieruchomości stanowiącej nową inwestycję bądź inny dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji;

b) informację o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu);

c) informacje i dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu złożenia informacji o zakończeniu inwestycji.

4. Podmiot, który skorzystał ze zwolnienia jest zobowiązany po okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw po okresie 3 lat do przedłożenia dokumentów potwierdzających jej utrzymanie w mieście Katowice. Za dzień zakończenia nowej inwestycji uważa się dzień uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub dzień zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończenia budowy jeżeli organ ten (PINB) w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, w przypadku budowy lub rozbudowy nieruchomości stanowiącej nową inwestycję bądź dzień podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji.

§ 5. 1. Podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Katowice o utracie prawa do zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę lub zmianę.

2. Jeżeli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli są należne.

4. Utrata prawa do zwolnienia nastąpi w następujących przypadkach:

a)posiadania w okresie obowiązywania zwolnienia conajmniej dwumiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, liczonej od terminu płatności podatku,

b)postawienia podmiotu w stan upadłości lub likwidacji;

c)naruszenia przez podmiot warunków zwolnienia;

d)podania nieprawdziwych danych, lub nie zaktualizowania danych przedkładanych Prezydentowi Miasta Katowice;

e)wykorzystania pomocy uzyskanej na skutek zwolnienia od podatku od nieruchomości w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

§ 6. Określić wzory formularzy:

1) zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) oświadczenia podmiotu starającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do utrzymania inwestycji na terenie miasta Katowice, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2013r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/103/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/103/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

oświadczenie podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/103/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

oświadczenie podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązniu się do utrzymania inwestycji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »