| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/103/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927)

Rada Miasta Katowice

u c h w a l a :

§ 1. 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług związane z realizacją nowej inwestycji, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 05.08.2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje nieruchomości, w których prowadzona jest działalność handlowa.

§ 2. Ustalić, że podmiot zamierzający ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami, przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji, najpóźniej do dnia 31.12.2013r.

§ 3. 1. Ustalić, że zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 przysługuje:

1)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, w których realizowana będzie nowa inwestycja, objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;

2)od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących nową inwestycję, od których obowiązek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgłoszenia

na okres maksymalnie 2 lat przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)nieposiadania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dniu dokonania zgłoszenia oraz, w sytuacji o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dodatkowo w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie obowiązywać zwolnienie;

b)rozpoczęcia nowej inwestycji w terminie do sześciu miesięcy, liczonego od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały;

c)zakończenia nowej inwestycji w okresie nieprzekraczającym 2 lat, liczonym od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji.

2. W przypadku, gdy przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpi przed upływem dwóch lat, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.

3. Ustalić, że zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości bądź informacji lub korekty informacji złożonej w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

§ 4. 1. Ustalić, że po rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji, w terminie do 14 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Katowice:

a)dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji, tj. dokument zawierający datę podjęcia pierwszych prac przygotowawczych na terenie budowy - w przypadku budowy lub rozbudowy nieruchomości stanowiącej nową inwestycję lub inny dokument zawierający datę podjęcia pierwszej czynności w przypadku innej inwestycji;

b)informacje i dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu dokonania zgłoszenia.

2. W trakcie realizacji nowej inwestycji, co 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej realizacji podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, winien złożyć Prezydentowi Miasta Katowice informację o stanie realizacji nowej inwestycji, o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o przewidywanym terminie zakończenia realizacji nowej inwestycji.

3. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji, w terminie do 30 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Katowice:

a) dokument potwierdzający zakończenie realizacji nowej inwestycji tj. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy w przypadku budowy lub rozbudowy nieruchomości stanowiącej nową inwestycję bądź inny dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji;

b) informację o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu);

c) informacje i dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu złożenia informacji o zakończeniu inwestycji.

4. Podmiot, który skorzystał ze zwolnienia jest zobowiązany po okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw po okresie 3 lat do przedłożenia dokumentów potwierdzających jej utrzymanie w mieście Katowice. Za dzień zakończenia nowej inwestycji uważa się dzień uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub dzień zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończenia budowy jeżeli organ ten (PINB) w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, w przypadku budowy lub rozbudowy nieruchomości stanowiącej nową inwestycję bądź dzień podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji.

§ 5. 1. Podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Katowice o utracie prawa do zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę lub zmianę.

2. Jeżeli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli są należne.

4. Utrata prawa do zwolnienia nastąpi w następujących przypadkach:

a)posiadania w okresie obowiązywania zwolnienia conajmniej dwumiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, liczonej od terminu płatności podatku,

b)postawienia podmiotu w stan upadłości lub likwidacji;

c)naruszenia przez podmiot warunków zwolnienia;

d)podania nieprawdziwych danych, lub nie zaktualizowania danych przedkładanych Prezydentowi Miasta Katowice;

e)wykorzystania pomocy uzyskanej na skutek zwolnienia od podatku od nieruchomości w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

§ 6. Określić wzory formularzy:

1) zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) oświadczenia podmiotu starającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do utrzymania inwestycji na terenie miasta Katowice, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2013r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/103/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/103/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

oświadczenie podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/103/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

oświadczenie podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązniu się do utrzymania inwestycji

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »