| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 33/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się warunki organizacyjne w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Szczekociny.

§ 2. Szczegółowe warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu znajdują się w „Regulaminie określającym warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik do Uchwały Nr 33/V/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 lutego 2011 r.

Regulamin określający warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu”

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2. zadanie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na zadanie;

4. beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania;

5. umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację między Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy, określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).

2. O dotację na realizację zadania sprzyjającego rozwojowi sportu, może ubiegać się każdy podmiot nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Szczekociny prowadzi działalność sportową.

Rozdział 2.
Cel publiczny

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Szczekociny będzie służyło realizacji celu publicznego, którym jest poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Szczekociny oraz zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Szczekociny do działalności sportowej.

Rozdział 3.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Udzielona dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie w szczególności:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,

3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Rozdział 4.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Wybór zadań, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Szczekociny, dokonuje się w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu Gminy Szczekociny, w ciągu roku budżetowego.

3. Wnioskodawca gwarantuje 5 % własnego udziału finansowego w kosztach realizacji zadania.

§ 6. 1. Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) rodzaj zadania;

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasady przyznawania dotacji;

4) terminy i warunki realizacji zadania, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację;

5) termin i miejsce składania ofert;

6) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

3. Co najmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem ogłoszenie o konkursie ofert Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miasta pod adresem www.szczekociny.pl, z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 7. 1. Szczegółowy wzór formularza oferty określi zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej określi zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 8. 1. Po ogłoszeniu konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, wnioskodawcy mogą składać podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu ofertę o udzielenie dotacji z budżetu Gminy.

2. Oferta wnioskodawcy, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie działalności, której dotyczy zadanie,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. Do oferty należy załączyć:

1) aktualny dokument rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli,

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe obejmujące ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu, w przypadku organizacji działającej krócej, sprawozdanie za okres od rejestracji organizacji do daty ogłoszenia konkursu,

3) statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli,

4) oświadczenie osób reprezentujących organizację potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych oraz innych podmiotów,

5) oświadczenie, że podmiot nie wykorzystał otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonych decyzją organów administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu,

6) upoważnienie do złożenia oferty i podpisania umowy wynikające z zapisów statutowych (w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej np. oddziały, koła stowarzyszeń) wystawione przez Zarząd Główny jednostki.

4. Za datę przedłożenia oferty przez wnioskodawcę uznaje się dzień jej wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 9. 1. Przy wyborze oferty lub ofert otrzymujących wsparcie finansowe uwzględnia się:

1) znaczenie zgłoszonego zadania dla realizacji celu publicznego z § 3,

2) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania (kosztorys zadania) w związku z zakresem rzeczowym zadania,

4) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot zamierza realizować zadanie,

5) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

6) planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

7) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Szczekociny, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków,

8) merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, przejrzysty harmonogram zadań, sposób promocji zadania),

9) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w ww. systemie w danej dyscyplinie sportu lub miejscami zajętymi przez zawodników w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, takich jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy,

10) zgodność oferty z warunkami konkursowymi.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu została zgłoszona jedna oferta.

§ 10. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w konkursie, które następnie przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny waz z protokołami posiedzeń.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny:

1) zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania. W takim wypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę;

2) dokonuje wyboru oferty lub ofert z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane zadanie;

3) poprzez powiadomienie pisemne i zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane zadanie;

3. Z każdym wnioskodawcą, którego zadanie zostało wybrane do dofinansowania, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust.

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Burmistrza lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków;

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

Rozdział 5.
Umowa o dotację

§ 11. 1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zawiera umowę o realizację zadania.

2. Wzór umowy określi zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

Rozdział 6.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 12. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy może kontrolować realizację zadania, w szczególności:

1) stan realizacji zadania,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Szczekociny,

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Szczekociny.

2. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się pisemnie beneficjenta dotacji, podając informację o terminie, zakresie przedmiotowym kontroli oraz okresie jej przeprowadzenia.

3. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania stosownych odpowiedzi i pisemnych wyjaśnień.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana i Urząd Miasta i Gminy Szczekociny.

5. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli, do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne.

6. 6. Od wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

7. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz powiadamia jednostkę w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział 7.
Rozliczenie dotacji

§ 13. 1. Wzór sprawozdania z wykonania zadania określi zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie beneficjent sporządza w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa zastała zawarta.

3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.

4. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.).

5. O rozliczeniu dotacji Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny powiadamia beneficjenta pisemnie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »