| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142. poz 1591 – z późn.zm.), art.1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2010 r. Nr 229, poz.1498), art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity(Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn.zm) art.221 ust 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),

Rada Miejska Będzina
uchwala:

I.Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§ 1.

1. Z budżetu Miasta Będzina mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art.403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta.

2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Będzina

3. Dotacja celowa może być udzielona:

a) osobom fizycznym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)

b) wspólnotom mieszkaniowym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania).

§ 2.

1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała Rady Miejskiej.

2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w §1 ust.3 pkt. a i b w wysokości określonej w regulaminach dofinansowania poszczególnych celów, stanowiących załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

II. Tryb udzielania dotacji

§ 3.

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o przyznanie dotacji celowej, weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Urząd Miejski w Będzinie:

- w przypadku modernizacji ogrzewania Wydział Kształtowania Środowiska;

- w przypadku budowy oczyszczalni ścieków Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

4. Realizacja wniosków prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ww. zadania w danym roku budżetowym.

III.Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 4.

Udzielanie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).Miasto zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji, jak również jej funkcjonowania w wyznaczonym okresie czasu.

§ 6.

Prezydent Miasta określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/76/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/76/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »