| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w związku z art. 9 i art. 28 §4 i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez inkasentów

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa w §1 są sołtysi danego sołectwa tj. odpowiednio:

1) w sołectwie Bobrowniki – Pan Włodzimierz Koźmiński;

2) w sołectwie Dobieszowice – Pan Roman Kańtoch;

3) w sołectwie Myszkowice – Pan Marek Kamiński;

4) w sołectwie Rogoźnik – Pan Andrzej Szymanek;

5) w sołectwie Sączów – Pani Irena Garczarczyk;

6) w sołectwie Siemonia – Pani Katarzyna Cofała;

7) w sołectwie Twardowice – Pani Anna Wiecheć;

8) w sołectwie Wymysłów – Pani Barbara Klusek.

§ 3. 1. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta do podejmowania czynności, o których mowa w §1 wygasa z chwilą utraty prawa do pełnienia funkcji sołtysa

§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanych osobiście i terminowo wpłaconych do organu podatkowego należności określonych w §1.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez inkasenta.

§ 5. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów są trzy dni robocze następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku winna nastąpić. Wpłaty inkasent dokonuje na rachunek bankowy organu podatkowego.

§ 6. Do obowiązków inkasenta należy:

a) pobór podatków określonych w §1 niniejszej uchwały,

b) terminowe odprowadzenie pobranych kwot na rachunek organu podatkowego.

§ 7. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio na rachunek organu podatkowego.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XLVI/430/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »