| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia Zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Jejkowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.)

na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i ds. Ekologii

Rada Gminy Jejkowice uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w gminie Jejkowice, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 21 marca 2011 r.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W ART. 403 UST. 4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE JEJKOWICE

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Jejkowice mogą być udzielane dotacje celowe stanowiące dofinansowanie do inwestycji w zakresie usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest w zakresie składowania i utylizacji materiału na składowisku odpadów.

2. Do korzystania z dofinansowania uprawnione są podmioty, będące właścicielami bądź użytkownikami nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jejkowice. Osoby nie będące właścicielami nieruchomości zobowiązane są do przedłożenia zgody jej właściciela na wykonywanie prac związanych z usuwaniem azbestu. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę większości współwłaścicieli ( ponad 50%).

3. Procedura dotacji uruchomiona będzie w przypadku posiadania środków finansowych w budżecie Gminy, pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stosowana do czasu dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel w budżecie Gminy w danym roku.

§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek wskazujący:

a) dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, NIP (NIP i REGON dla osób prawnych i przedsiębiorców)

b) miejsce inwestycji (ades)

c) numer konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja, chyba, że wnioskujący zastrzeże wypłatę gotówkową w banku obsługującym Urząd.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Jejkowice.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty:

a) potwierdzenie zgłoszenia zamiaru usunięcia azbestu z budynku dokonanego w Starostwie Powiatowym w Rybniku na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót

b) faktury dokumentujące wykonanie prac z wyszczególnieniem kwoty za demontaż, transport oraz składowanie i utylizację azbestu- ta wystawiona przez uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych

c) dokument stwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (budynkiem).

4. Dokumenty określone w § 2 pkt 3 należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wnioskodawcę.

5. Warunkiem przyznania dofinansowania jest demontaż, transport materiałów azbestowych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności na terenie gminy Jejkowice oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych w miejscu do tego przeznaczonym (składowisko odpadów niebezpiecznych przyjmującego tego typu odpady).

6. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy Jejkowice.

7. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

8. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia.

§ 3. Dotacji udziela się w kwocie odpowiadającej 100 % kosztów związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów nie więcej niż 800,00 zł.

§ 4. 1. Kolejność realizacji wniosków złożonych po wejściu w życie Uchwały nastąpi według daty ich wpływu do Urzędu Gminy, przy czym wpływający wniosek musi być kompletny. Jeżeli wniosek nie będzie złożony zgodnie z wymogami niniejszej Uchwały, wówczas wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, a wniosek zostanie wpisany na listę oczekujących według daty jego uzupełnienia.

2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Jejkowice a wnioskodawcą, która uwzględni prawa i obowiązki stron.

§ 5. Wójt Gminy Jejkowice składa Radzie Gminy nie rzadziej niż raz w roku sprawozdanie dotyczące realizacji przedmiotu niniejszych zasad.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »