| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie udzielenia dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 8 i 9, art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010r. nr 229, poz. 1498) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Udzielić dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Pawłowice.

§ 2. Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji określa „Regulamin dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Pawłowice” będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik do Uchwały Nr V / 44 /2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 marca 2011 r.

Regulamin dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Pawłowice.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Celem dotacji jest usunięcie materiałów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice.

2. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawniona jest osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, przedsiębiorca lub osoba prawna będąca właścicielem obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy Pawłowice, zwana dalej Wnioskodawcą.

3. Dotacja dla Wnioskodawców wymienionych w § 1 ust. 2 przyznawana jest pod warunkiem, że nie stanowi ona pomocy publicznej.

4. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Wnioskodawców spełniających warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotacja przyznawana jest i rozliczana w danym roku budżetowym.

5. Wnioski rozpatruje merytorycznie, formalnie i rachunkowo Komisja powołana przez Wójta Gminy.

Warunki ubiegania się i wysokość dotacji

§ 2. 1. Dotacja do usunięcia materiałów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Gminy Pawłowice może być przyznana do następujących prac:

1) demontażu,

2) transportu,

3) utylizacji.

2. Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości Wnioskodawcy z jednoczesnym przekazaniem go do utylizacji.

3. Dotacji nie podlegają prace polegające na demontażu i transporcie jeśli efektem końcowym nie będzie utylizacja materiałów zawierających azbest.

§ 3. 1. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę.

2. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na: demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

3. Koszt kwalifikowany ustalany będzie na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę. Jeżeli na fakturze nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany wymieniony w § 3 ust. 2, w takim wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawcy faktury.

§ 4. 1. Kwota dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych wymienionych w § 3 ust. 2, ale nie więcej niż 5.000,00 zł.

2. Wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie dotacji kilka razy, ale suma udzielonych wszystkich kwot dotacji na prace wymienione w § 2 nie może przekroczyć kwoty wymienionej § 4 ust. 1.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji

§ 5. 1. Wójt Gminy ogłasza na stronie internetowej Urzędu Gminy informację o warunkach i terminach składania wniosków.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotacje w danym roku budżetowym, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy, przed rozpoczęciem realizacji prac wymienionych w § 2.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien zawierać następujące informacje:

1) nazwę i adres Wnioskodawcy/ów ubiegających się o dotację,

2) numer telefonu kontaktowego,

3) NIP, PESEL, seria i numer dowodu osobistego,

4) numer konta bankowego,

5) adres budynku w którym dokonano inwestycji,

6) rodzaj planowanych prac,

7) termin realizacji prac,

8) wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych przy realizacji prac.

4. Do wniosku o którym mowa w § 5 ust 2 należy dołączyć następujące załączniki:

1) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu na własność nieruchomości zabudowanej z której usuwane są materiały zawierających azbest,

2) oświadczenie o ilości posiadanych materiałów zawierających azbest,

5. Wnioski o których mowa w § 5 ust. 2 przyjmowane są do 30 października każdego roku i rozpatrywane według kolejności złożenia.

§ 6. 1. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. Komisja sprawdza wniosek, a w razie potrzeby dokonuje wizji na nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest w celu potwierdzenia zgodności informacji w złożonym wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się podmiot do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne. Z weryfikacji wniosku Komisja sporządza protokół.

5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji, która określa w szczególności:

1) określenie przeznaczenia dotacji – nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania,

2) kwota udzielonej dotacji,

3) termin realizacji zadania,

4) termin wykorzystania i rozliczenia dotacji nie dłuższy niż do 15 grudnia roku budżetowego,

5) warunki otrzymania i przekazania dotacji,

6) termin i sposób rozliczania dotacji,

7) termin przekazania dotacji.

7. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 6 zawierana jest z Wnioskodawcą, z chwilą posiadania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Pawłowice.

8. Wójt Gminy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty zawiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy.

9. Nie podpisanie umowy dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy skutkuje nie przyznaniem dotacji.

Kontrola i rozliczenie dotacji

§ 7. 1. Po realizacji prac Wnioskodawca w terminie określonym w zawartej umowie o której mowa w § 6 ust. 6 składa wniosek rozliczający otrzymaną dotację.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien zawierać następujące informacje:

1) nazwę i adres Wnioskodawcy/ów, którym udzielono dotację,

2) numer telefonu kontaktowego,

3) numer umowy dotacji,

4) adres nieruchomości, w którym dokonano prac,

5) rodzaj wykonanych prac,

6) termin zakończenia prac (miesiąc),

7) rzeczywista wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację prac.

3. Do wniosku rozliczającego dotację, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca dołącza następujące załączniki:

1) faktury dokumentujące koszty kwalifikowane ustalone zgodnie z § 3, wystawione przez firmę posiadającą zezwolenia wymagane zgodnie z aktualnym ustawodawstwem w zakresie działalności związanej z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

2) Kserokopię decyzji zezwalających firmie wykonującej prace (demontażu, transportu i utylizacji), na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu na jego nieruchomości materiałów zawierających azbest po zrealizowaniu prac, jeśli tak to w oświadczeniu należy dodatkowo podać ile ich pozostało. Jednocześnie określić datę do kiedy Wnioskodawca zobowiązuje się je usunąć i w związku z tym donieść stosowne dokumenty potwierdzające przekazania tych materiałów do utylizacji w terminie, w którym zobowiązał się je usunąć.

4) w przypadku dołączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie podpisać,

4. Faktury zakupów wymienione w § 7 ust. 3 pkt 1 nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty podpisania umowy, o której mowa w § 6 ust. 6,

5. Wniosek rozliczający otrzymaną dotację, o którym mowa w ust. 1 należy składać w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 grudnia roku, w którym podpisano umowę.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym otrzymaną dotację, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania.

7. Wniosek nie poprawiony przez Wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 6, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, o której mowa w § 6 ust. 6, z winy Wnioskodawcy z jednoczesną odmową udzielenia dotacji.

8. Sposób wykorzystania udzielonej dotacji zgodnie z zawartą umową podlega kontroli Komisji powołanej przez Wójta Gminy. Kontrola Komisji polega na:

1) sprawdzeniu zgodności wniosku rozliczającego z zawartą umową dotacji,

2) sprawdzeniu przedłożonych dokumentów ze zrealizowaną inwestycją,

3) dokonaniu wizji na nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest w celu potwierdzenia wykonania prac oraz zgodności złożonych informacji we wniosku rozliczającym przyznaną dotację,

4) ustaleniu właściwej wysokości kwoty dotacji na podstawie zawartej umowy oraz przedłożonych faktur zakupów wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1,

5) sporządzeniu protokołu z przeprowadzonej wizji oraz rozpatrzeniu wniosku rozliczającego.

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku rozliczającego dotację przez Komisję stanowi podstawę do przekazania ostatecznej kwoty dotacji ustalonej przez Komisję na konto wskazane przez Wnioskodawcę.

§ 8. 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy ma prawo do przeprowadzenia kontroli nieruchomości Wnioskodawcy w razie niedopełnienia przedłożonego oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 3.

2. Dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli Komisja stwierdzi, że Wnioskodawca nie realizuje warunku określonego w § 8 ust.1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »