| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy Poręba osobom fizycznym, które dokonają modernizacji źródeł ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, ust.4 pkt.1 lit. a), ust. 5 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 5) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz art. 221 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba

- u c h w a l a -

§ 1. 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu gminy Poręba przysługuje osobom fizycznym, które dokonają modernizacji źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze lub bytowe w lokalu lub budynku mieszkalnym, do którego posiadają tytuł prawny.

2. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zadania określają następujące załączniki do niniejszej uchwały :

1) Załącznik nr 1 – „Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy Poręba na modernizację źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba”

2) Załącznik nr 2 – „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poręba na modernizację źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba”

3) Załącznik nr 3 – „Umowa o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poręba na modernizację źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mgr Gabriel Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 marca 2011 r.

Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy Poręba na modernizację źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba

§ 1. 1. Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie miasta przeznacza się część środków z budżetu gminy Poręba na dotacje do modernizacji systemów ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba.

2. Dotacje do modernizacji, o której mowa w ust. 1 może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

3. Modernizacja systemu ogrzewania musi przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności poprzez :

1) wymianę tradycyjnych kotłów węglowych na nowoczesne niskoemisyjne kotły węglowe, kotły gazowe, olejowe lub elektryczne,

2) zainstalowanie dodatkowego źródła bezemisyjnego (typu pompy ciepła, kolektory słoneczne).

§ 2. Dotacja obejmuje wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, a także posiadające aktualne świadectwo badania – „na znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez akredytowane laboratorium (np. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu).

§ 3. 1. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć w Urzędzie Miasta w Porębie w Kancelarii (pok. Nr 1) wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć także dokument, o którym mowa w § 2.

3. Kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oryginały należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia zgodności kserokopii.

§ 4. 1. Kwotę dotacji ustala się według następujących zasad :

1) Łączna dotacja wynosi 70 % ceny urządzenia, o którym mowa w § 1ust. 3 pkt.1) i 2) lecz nie więcej niż 1.000,00 zł brutto.

2. Podstawą ustalania kwoty dotacji jest faktura VAT za zakup urządzenia grzewczego.

3. Dotacja nie obejmuje kosztów : projektu, montażu, uzgodnień, pozwoleń itp.

4. Wszystkich niezbędnych czynności związanych ze spełnieniem warunków uzyskania dotacji dokonuje wnioskodawca.

5. Rozliczenie dotacji następuje w oparciu o fakturę VAT, o której mowa w ust. 2 oraz protokół odbioru technicznego montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez podmiot uprawniony lub oświadczenie osoby ubiegającej się o dotację o dokonaniu montażu urządzenia grzewczego.

6. Rozliczenie udzielonej dotacji następuje do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego

§ 5. 1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Poręba.

2. Dotacja zostaje przyznana przez Burmistrza Miasta Poręba.

§ 6. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta w Porębie, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 7. Nie przyznaje się dofinansowania do :

1) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych,

2) kominków,

3) wykonania nowych instalacji grzewczych.

§ 8. Dotacja przysługuje pod warunkiem zdemontowania starego źródła ogrzewania i zamontowania w jego miejsce nowego źródła ogrzewania.

§ 9. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 4 następuje na podstawie umowy, której wzór określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. 1. Zmodernizowany dofinansowany system ogrzewania będzie mógł podlegać okresowym kontrolom właściwych służb Urzędu Miasta Poręba.

2. Kontrole, o których mowa w ust.1 mogą być przeprowadzane w ciągu 3 lat licząc od daty udzielenia dotacji

3. W przypadku eksploatacji systemu ogrzewania niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w § 9 dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi licząc od dnia udzielenia dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 marca 2011 r.

Poręba, ............................................

Imię ...................................................................

Nazwisko ...........................................................

Adres .................................................................

Nr PESEL ........................................................

Tel. .....................................................................

NIP .....................................................................

Data urodzenia ...................................................

Nazwa banku.......................................................

Nr konta ..............................................................

Urząd Miasta Poręba

ul. Dworcowa 1

42-480 Poręba

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poręba na modernizację źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba

Proszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania na potrzeby grzewcze/bytowe* w budynku/lokalu mieszkalnym* o powierzchni ....................m2 przy ul. .......................................................... nr ………… w Porębie z węglowego na :.............................................................................................. węglowe ekologiczne, elektryczne, gazowe, olejowe, inne*.

Informuję, że :

1. Budynek został wybudowany w roku ..........................................

2. Jestem właścicielem/najemcą* w/w budynku/lokalu

3. Termin wykonania zadania łącznie z usunięciem w całości starej instalacji do spalania węgla...............................................................................................................

4. W mieszkaniu znajduje się ................ pieców, w tym kuchni .......................................

5. Rodzaj likwidowanych pieców : kaflowe, stałopalne, kuchenne, inne*

6. Zmiana sposobu ogrzewania polegać będzie na :

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………...

7. Do wniosku załączam następujące dokumenty* :

Ogrzewanie elektryczne :

a. Zgoda właściciela na zmianę ogrzewania. Dla budynku prywatnego aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej – oryginał do wglądu,

b. Warunki techniczne na dostawę energii, wydane przez Zakład Energetyczny – oryginał do wglądu,

Ogrzewanie gazowe i olejowe :

a. Zgoda właściciela na zmianę ogrzewania. Dla budynku prywatnego aktualny ( z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej – oryginał do wglądu,

b. Warunki techniczne na dostawę gazu, wydane przez Zakład Gazowniczy - oryginał do wglądu,

c. Opinia kominiarska (kserokopia) – oryginał do wglądu,

d. Decyzja Starostwa – pozwolenie na budowę (kserokopia) – oryginał do wglądu,

Ogrzewanie węglowe proekologiczne :

a. Zgoda właściciela na zmianę ogrzewania. Dla budynku prywatnego aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej – oryginał do wglądu,

b. Opinia kominiarska (kserokopia) – oryginał do wglądu,

c. Aktualne świadectwo badania – „na znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez akredytowane laboratorium (np. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu).

Ogrzewanie proekologiczne inne :

a. Zgoda właściciela na zmianę ogrzewania. Dla budynku prywatnego aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej,

b. inne wymagane zgody.

*zaznaczyć właściwe

........................................................

(Podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 marca 2011 r.

U M O W A

o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poręba na modernizację źródła ogrzewania

zawarta w dniu …................................... pomiędzy Gminą Poręba z siedzibą w Porębie przy

ul. Dworcowej 1 reprezentowaną przez

..................................................................................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

a

Panem/Panią

…...............................................................................................................................................

legitymującą się dowodem osobistym nr …..............................................................................

wydanym przez …....................................................................................................................

nr ewid. PESEL : …....................................., NIP : …..............................................................

- właścicielem/najemcą* budynku/lokalu* przy ul. …........................................ nr ….. w Porębie

zwanym w dalszej części umowy właścicielem/najemcą budynku/lokalu.

§ 1. 1. Właściciel/najemca budynku/lokalu oświadcza, że dokona w w/w budynku/lokalu modernizacji źródła ogrzewania polegającej na wymianie starego źródła ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne likwidując jednocześnie funkcjonujące uprzednio ogrzewanie węglowe.

2. Modernizacja polegać będzie na ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

3. Termin wykonania zadania, o którym mowa w ust.1 :do dnia …………………………….

§ 2. 1. Na podstawie „Zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Poręba na modernizację źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba” – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy Poręba osobom fizycznym, które dokonają modernizacji źródeł ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba gmina Poręba udziela dotacji ze swojego budżetu w kwocie................................................................................................................................ słownie:................................................................................................................................. z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji źródła ogrzewania w w/w budynku/lokalu.

2. Dotacja, o której mowa w ust.1 udzielana jest do zakupu nowego urządzenia grzewczego.

3. Dotacja, o której mowa w ust.1 zostanie przekazana w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy na konto nr ….................................................................................................... lub wypłacona w kasie Urzędu Miasta Poręba.

4. Termin wykorzystania dotacji : do dnia ………………………………………………………

5. Rozliczenie dotacji nastąpi najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego.

6. W ramach rozliczenia dotacji właściciel/najemca budynku/lokalu przedłoży :

- fakturę VAT za urządzenie grzewcze,

- protokół odbioru technicznego montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez podmiot uprawniony lub oświadczenie osoby ubiegającej się o dotację o dokonaniu montażu urządzenia grzewczego.

7. Faktura VAT za urządzenie grzewcze nie może być wystawiona przed datą zawarcia niniejszej umowy.

8. W przypadku, gdy kwota dotacji nie będzie wykorzystana w całości, niewykorzystana część podlega zwrotowi w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów projektu, montażu, uzgodnień, pozwoleń itp.

§ 4. Urządzenie grzewcze stanowi element stałego wyposażenia budynku i nie może być usunięte przed upływem jego technicznego zużycia.

§ 5. Właściciel/najemca budynku/lokalu wyraża zgodę na przeprowadzanie okresowych kontroli zmodernizowanego systemu ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu Miasta Poręba. W przypadku eksploatacji systemu niezgodnie z warunkami „Zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na modernizację źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba” dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami licząc od dnia jej udzielenia.

§ 6. Właściciel/najemca budynku/lokalu zobowiązany jest do powiadomienia Urzędu Miasta Poręba o ewentualnym zaniechaniu korzystania z paliw ekologicznych i powrocie do opalania w/g poprzedniego systemu (sprzed modernizacji) oraz do niezwłocznego zwrotu kwoty dofinansowania.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz zasady określone w załączniku „Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy Poręba na modernizację źródła ogrzewania na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Poręba”, o którym mowa w § 2 .

§ 9. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby miasta Poręba.

§ 10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Gmina Poręba : Właściciel/najemca budynku/lokalu :

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »