| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

- sobie samotnej, która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona ;

- osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. 1) Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania i obejmują:

- opiekę higieniczną,

- opiekę higieniczną,

- zaleconą przez lekarza pielęgnację,

- w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 4. 1) Usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej opiekuna lub członka rodziny;

2) Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga pomocy, a ponadto miejsce i termin świadczenia usług.

§ 5. 1) Odpłatność za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne jest uzależniona od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie oraz ilości godzin usług.

2) Dochód, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy.

3) Cena 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w danym roku budżetowym.

4) Ustala się następujące zasady odpłatności:

infoRgrafika

5) Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust 3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach , o którym mowa w ust.4 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 6. 1) Osoba nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jeżeli posiadany dochód nie przekracza dochodu, o którym mowa w § 5 ust.2.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana, może być, na jej wniosek, jej opiekuna lub członka rodziny lub wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług;

2) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług;

3) zdarzenia losowe.

§ 7. 1) Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi lub przelewem w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

2) Opłaty za wykonanie usługi wnoszone są przez osobę korzystającą, jej opiekuna, członka rodziny lub osobę świadczącą usługi.

§ 8. Traci moc uchwała nr LXII/974/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2006r w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »