| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 17 stycznia 2011r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zabrzańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zabrzańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 41f, art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Zabrzańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z załącznikiem niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.

Tryb powoływania członków, organizacja i tryb działania Zabrzańskiej Rady Działalności Pożytku

§ 1.

Ilekroć mowa jest o:

1. Radzie – rozumie się przez to Zabrzańską Radę Działalności Pożytku Publicznego;

2. Organizacji – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. z późn. zmian.);

3. Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Zabrze.

§ 2.

Prezydent na wniosek przynajmniej dwóch organizacji może powołać Radę w formie zarządzenia.

§ 3.

1. Członków Rady powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia Prezydent, z zastrzeżeniem ustępu 5 i 7.

2. Rada składa się z dziewięciu członków:

1)dwóch przedstawicieli organu stanowiącego Miasta Zabrze,

2)dwóch przedstawicieli organu wykonawczego Miasta Zabrze,

3)pięciu przedstawicieli organizacji działających na rzecz Miasta Zabrze.

3. Przedstawiciele o których mowa w ust.2 pkt. 1 wybierani są przez organ stanowiący Miasta Zabrze z jego grona, w odrębnej uchwale.

4. Przedstawiciele o których mowa w ust.2 pkt. 2 wybierani są przez organ wykonawczy Miasta Zabrze w sposób przez niego ustalony mocą jego zarządzenia.

5. Przedstawiciele o których mowa w ust. 2 pkt. 3 wybierani są przez organizacje podczas spotkania organizacji pozarządowych z zastrzeżeniem procedury zgłaszania kandydatur zawartej w ust. 7, 8 i 9.

6. Informację o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów publikuje się w tym samym dniu:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

- na stronie internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje z NGO".

7. Zgłoszenia kandydatów reprezentujących organizacje dokonują te organizacje poprzez przesłanie przedmiotowego zgłoszenia na adres Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Brodzińskiego 4; 41-800 Zabrze oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu (z wyłączeniem ust. 9 pkt. 4).

8. Zgłoszeń kandydatów reprezentujących organizacje można dokonywać w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 6.

9. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 7 powinno zawierać:

1)nazwę, siedzibę i numer we właściwym rejestrze organizacji zgłaszającej kandydata;

2)imię i nazwisko kandydata;

3)opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w Radzie;

4)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

5)rekomendację kandydata;

6)inne informacje o kandydacie, które mogą być przydatne dla organizacji chcących udzielić poparcia kandydatowi.

10. Do zgłoszenia dołącza się wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z innej właściwej ewidencji oraz inne dokumenty określające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności.

11. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

12. Każda organizacja może udzielić poparcia najwyżej 2 kandydatom.

13. Organizacja nie może udzielić poparcia zgłoszonemu przez siebie kandydatowi.

14. W przypadku otrzymania przez kandydatów tej samej ilości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie tylko na tych kandydatów.

15. W głosowaniu o którym mowa w ust. 13 każda organizacja może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

§ 4.

1. Rada wybierana jest na dwuletnią kadencję i każdy z członków Rady ponownie może być wybrany tylko raz.

2. Na okres kadencji Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

3. Rada działa na posiedzeniach, którymi kieruje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia przez niego żadnego członka Rady, pracami kieruje członek Rady najstarszy wiekiem.

5. Rada działa na podstawie regulaminu pracy przyjętego na pierwszym posiedzeniu.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, jednakże co najmniej raz w roku, przez przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady.

7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent.

8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

9. Podczas posiedzenia Rady jej członkowie podpisują imienną listę obecności.

10. Rada zajmuje swoje stanowisko w formie uchwały, podejmowanej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący posiada przewodniczący posiedzenia Rady.

§ 5.

1. Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

1)na jego wniosek,

2)na wniosek organizacji,

3)w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady, Prezydent powołuje członka Rady na okres do końca kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych przed jej rozpoczęciem odpowiednio w trybie określonym w §3.

§ 6.

Członkowie Rady wykonują swój mandat nieodpłatnie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »