| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/63/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 8 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142, poz.1592 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25, poz. 150 z 2008 r. ze zmianami)

Rada Miejska

u c h w a l a

§ 1. Regulamin określający zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 403 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z budżetu gminy oraz budżetu powiatu, w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczania.

§ 2. 1) Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na dany rok.

2) Do zadań gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie obejmującym:

a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

b) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

c) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

d) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;

e) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

f) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

g) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

h) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

i) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;

j) wspomaganie ekologicznych form transportu;

k) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

l) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

m) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

n) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

o) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

p) przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

q) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

r) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zmianami);

s) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

3) Do zadań powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie, o którym mowa w pkt 2 lit. a) - s) i prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystepują te ruchy.

4) Przy przyznawaniu dofinansowania ze środków odpowiednio budżetu gminy lub budżetu powiatu priorytetem objęte są zadania realizowane przez gminę Bielsko-Biała.

5) Wnioski pisemne o przyznanie środków finansowych z budżetu gminy lub budżetu powiatu składane są w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w terminie do 31 października każdego roku na rok następny.

6) W wypadkach szczególnie zasadnych dopuszcza się możliwość przyznania dotacji na podstawie wniosków złożonych w innym terminie.

7) Rozpatrzenie wniosków następuje po uchwaleniu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej budżetu miasta Bielska-Białej na dany rok.

8) Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

9) Listę zadań objętych finansowaniem akceptuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1) Środki odpowiednio budżetu gminy i budżetu powiatu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r. ze zmianami) i są wydatkowane zgodnie z wymogami tej ustawy.

2) Środki, o których mowa w pkt 1 mogą być wydatkowane w formie dotacji celowej.

§ 4. 1) Finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow inwestycji:

a) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

- osób fizycznych

- wspólnot mieszkaniowych

- osób prawnych

- przedsiębiorców

b) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2) Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami, o których mowa w pkt 1.

3) Poniesione wydatki mogą być refundowane w danym roku budżetowym.

4) Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą. Umowa powinna w szczególności określać:

a) szczegółowy opis zadania,w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

b) wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku;

d) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

e) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

5) Gmina może odstąpić od umowy w razie stwierdzenia, że:

a) wnioskodawca nie zakończył w terminie lub odstąpił od realizacji celu, na który dofinansowanie zostało udzielone;

b) dofinansowanie lub jego część zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie;

c) podania przez dotowanego we wniosku o dotację, jak też w trakcie kontroli nieprawdziwych danych;

d) wnioskodawca nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.

6) Dotacja wykorzystana niezgodnie z umową lub pobrana w wysokości wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, a także dotacja pobrana nienależnie podlega zwrotowi do budżetu gminy lub budżetu powiatu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

7) Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponują w danym roku budżet gminy i budżet powiatu oraz od ilości złożonych wniosków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Traci moc uchwała nr VII/122/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady gospodarowania środkami finansowymi Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr V/63/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 8 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

wzór wniosku o dotację

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »