| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

stwierdza zgodność przedmiotowego planu z obowiązującą zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie", która została uchwalona uchwałą Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009 roku i uchwala: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCEGO ŻYGLINEK, zwany dalej "planem" i

uchwala:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCEGO ŻYGLINEK, zwany dalej "planem"

Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1. Przepisy ogólne, w tym:

§ 3 ust 1. – Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu;

§ 3 ust 2. – Elementy planu o charakterze informacyjnym;

§ 3 ust 3. – Zasady oznaczania terenów.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne, w tym:

§ 4,ust 1. – Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów;

§ 4 ust 2. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

§ 4 ust 3. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

§ 4 ust 4. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

§ 4 ust 5 . – Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

§ 4 ust 6. – Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

§ 4 ust 7. – Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

§ 4 ust 8. – Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

§ 4 ust 9. – Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;

§ 4 ust 10. – Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

§ 4 ust 11. – Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

§ 4 ust 12. – Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe.

Rozdział 4. Przepisy końcowe.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/282/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 czerwca 2009 roku, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek , w granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

3. Integralną część planu stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2.

1. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "działce inwestycyjnej" – należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których będzie się realizowało inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę;

2) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych budynków, do powierzchni całkowitej działki inwestycyjnej;

3) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem: naziemna część obiektu budowlanego nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

4) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego planu;

5) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu;

6) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w definicji "przeznaczenia towarzyszącego";

7) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także sposób lub sposoby zagospodarowania oraz rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie;

8) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących 100% powierzchni działek inwestycyjnych, lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu, w obrębie którego zostaną zlokalizowane;

9) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu;

10) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

11) "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

12) "urządzeniach i terenowych obiektach sportowych" – należy przez to rozumieć: wszelkie urządzenia i obiekty sportowe sytuowane na terenie i przewidziane do użytkowania na wolnym powietrzu;

13) "usłudze nieuciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

14) "zieleni izolacyjnej" – należy przez to rozumieć: zespół zwartej zieleni składający się z co najmniej trzech rzędów drzew (o przewidywanej wysokości wzrostu minimum: 15 m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego oraz co najmniej dwóch rzędów krzewów (o przewidywanej wysokości wzrostu maksimum: 5 m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego, gatunki roślin należy dostosować do lokalnych warunków klimatycznych oraz gruntowo – wodnych.

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 3.

1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu:

a) MN-U – teren równoważnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

b) U – teren zabudowy usługowej;

c) KSU-U – teren obsługi komunikacji samochodowej i zabudowy usługowej;

d) US – teren usług sportu i rekreacji;

e) R – teren rolniczy;

f) ZL – teren lasu;

g) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;

h) KPJ – teren komunikacji pieszo – jezdnej;

i) KDG – teren dróg publicznych klasy głównej;

j) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

k) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;

l) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

m) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej;

5) strefy i tereny ochronne:

a) oznaczenie liniowe – zieleń izolacyjna;

6) ochrona dóbr kultury:

a) obiekt objęty ochroną konserwatorską jako dobro kultury na mocy prawa miejscowego;

7) elementy układu komunikacyjnego:

a) ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego;

b) ścieżka dla rowerów.

2. Elementy planu o charakterze informacyjnym:

1) ochrona dóbr kultury:

a) obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2) ochrona zasobów naturalnych:

a) granica użytku ekologicznego "Staw Żyglinek" wskazanego do ochrony;

b) pomnik przyrody "długosz królewski" wskazany do ochrony;

3) strefy i tereny ochronne:

a) granica pasa technologicznego od linii energetycznej wysokiego napięcia;

b) granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;

c) granica pasa technologicznego od gazociągu wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia;

d) granica strefy technicznej od sieci wodociągowej;

e) cały obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar najwyższej ochrony GZWP nr 327 Lubliniec – Myszków;

f) cały obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych "Bibiela";

4) infrastruktura techniczna – istniejąca:

a) elektroenergetyka:

- sieć napowietrzna wysokiego napięcia;

- sieć napowietrzna średniego napięcia;

- sieć kablowa średniego napięcia;

- wnętrzowa stacja trafo;

b) gazownictwo:

- sieć gazowa wysokiego ciśnienia;

- sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia;

c) zaopatrzenie w wodę:

- sieć wodociągowa - główna (600, 800).

3. Zasady oznaczania terenów:

1) poszczególne tereny oznaczone są niepowtarzalnym symbolem;

2) oznaczenia terenów komunikacji publicznej składają się z:

a) numeru o charakterze porządkowym, od 01 do 11;

b) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu oraz klasę drogi;

3) oznaczenia terenów składają się z:

a) litery o charakterze porządkowym, od A do E;

b) numeru o charakterze porządkowym:

- w obrębie litery A, od 1 do 6;

- w obrębie litery B, od 1 do 8;

- w obrębie litery C, od 1 do 11;

- w obrębie litery D, od 1 do 10;

- w obrębie litery E, od 1 do 13;

c) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 4.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" §3 ust. 1 pkt 4 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §5 ÷ §14 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zachowania budynków lub ich części:

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy bez możliwości przekroczenia ich obrysu od strony terenów komunikacji;

b) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi w "Ustaleniach szczegółowych", z możliwością ich odbudowy, rozbudowy i przebudowy niewykraczającej poza dotychczasowe parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

2) w zakresie lokalizowania zabudowy ustala się:

a) dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy:

- wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość maksymalnie: 1 m;

- obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;

3) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:

a) zakaz lokalizowania reklam:

- na terenach: ZL ;

- na terenach: MN-U o powierzchni reklamowej większej niż 6m²;

- na obiektach małej architektury;

- na urządzeniach technicznych;

- na drzewach;

- w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie;

- w miejscach, gdzie może to powodować utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym;

- wyższych niż: 12 m licząc od powierzchni terenu do ich najwyższego punktu.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania inwestycji, w tym usług, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę inwestycyjną, do której inwestor posiada tytuł prawny;

2) na terenach: MN-U w zakresie ochrony akustycznej ustala się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826);

3) na terenach MN-U dla nowej zabudowy lokalizowanej w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego od strony dróg, nakaz stosowania zabezpieczeń gwarantujących dotrzymanie normatywnych standardów poziomu hałasu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826), w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, zieleni izolacyjnej itp.;

4) w przypadku naruszenia istniejących urządzeń wodnych i melioracyjnych tj. rowów otwartych i drenaży wymagana jest przebudowa tych urządzeń lub budowa nowych;

5) na obszarze planu znajduje się użytek ekologiczny "Staw Żyglinek" przewidziany do objęcia ochroną;

6) na obszarze planu znajduje się pomnik przyrody "długosz królewski" wskazany do objęcia ochroną.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze planu znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków: nr rej. 647/66 – dawny spichlerz dworski z XVIII w. przy ul. Księdza Wyciślika, w jego obrębie należy uwzględnić wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

2) wyznacza się następujące obiekty objęte ochroną konserwatorską, jako dobra kultury na mocy prawa miejscowego:

a) 1 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 3;

b) 2 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 7;

c) 3 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 9;

d) 4 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 17;

e) 5 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 19;

f) 6 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 26;

g) 7 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 32;

h) 8 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 25;

i) 9 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 27;

j) 10 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 39;

k) 11 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 42;

l) 12 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 41;

m) 13 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 43;

n) 14 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 45;

o) 15 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 44;

p) 16 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 48;

q) 17 – kapliczka przy skrzyżowaniu ulic Księdza Wyciślika i Karpackiej;

r) 18 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 54;

s) 19 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 58;

t) 20 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 59;

u) 21 – budynek mieszkalny, ul. Przygodna 3;

v) 22 – budynek mieszkalny, ul. Wita Stwosza 2;

w) 23 – budynek mieszkalny, ul. Wita Stwosza 4;

x) 24 – budynek mieszkalny, ul. Karpacka 12;

y) 25 – budynek mieszkalny, ul. Karpacka 14;

z) 26 – budynek mieszkalny, ul. Karpacka 13;

a) 27 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 133;

b) 28 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 136;

c) 29 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 138;

d) 30 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 140;

e) 31 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 144;

3) w obrębie obiektów objętych ochroną konserwatorską, jako dobra kultury na mocy prawa miejscowego, ustala się:

a) zachowanie historycznej geometrii dachu z możliwością stosowania lukarn i okien połaciowych;

b) zachowanie historycznej kompozycji elewacji, w zakresie: kształtów, rozmiarów i rozmieszczenia otworów okiennych oraz drzwiowych, z zastrzeżeniem: dopuszcza się odstępstwo w wypadku witryn i wejść do lokali użytkowych, których wstawienie musi być każdorazowo uzgadniane z właściwym konserwatorem zabytków;

c) zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej odtworzenie, w zakresie materiałów, kompozycji oraz kolorystyki, z zastrzeżeniem: dopuszcza się odstępstwo w wypadku witryn i wejść do lokali użytkowych, których wstawienie musi być każdorazowo uzgadniane z właściwym konserwatorem zabytków;

d) stosowanie pokrycia dachowego w formie dachówki o kolorystyce w tonacji czerwieni (zbliżonej do naturalnego koloru cegły);

e) stosowanie tradycyjnych materiałów uwarunkowanych historycznie do pokrycia elewacji;

f) umieszczania reklam w nawiązaniu do kompozycji oraz kolorystyki elewacji;

g) zakaz lokalizowania reklam w sposób zakłócający ekspozycję zabytku.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) obszar planu w całości znajduje się w strefie obszaru najwyższej ochrony (ONO), triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 327 Lubliniec – Myszków, w tym wychodni osadów triasowych;

2) cały obszar planu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych "Bibiela", w jej zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000 roku, znak ŚR-I-6814/3/33/2000, wg której została ustanowiona – w przypadku likwidacji strefy dopuszcza się zagospodarowanie działek zgodne z przeznaczeniem oraz warunkami i zasadami zagospodarowania ustalonymi w planie bez ograniczeń wynikających z ustalenia strefy oraz bez konieczności zmiany planu;

3) częściowo obszar planu znajduje się w pasie technologicznym od napowietrznej linii energetycznej: wysokiego napięcia 110 kV o szerokości 30 m (po 15 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), w jej zasięgu ustala się:

a) obowiązek jej uwzględnienia w wypadku lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

b) zakaz sadzenia roślinności wysokiej w pasie o szerokości po 10 m w każdą stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu;

c) zagospodarowanie działek w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych przedstawicieli właściwego zakładu energetycznego;

4) częściowo obszar planu znajduje się w pasach technologicznych od napowietrznych linii energetycznych SN o szerokości 16 m (po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), nN 1 kV o szerokości 4 m (po 2 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), w ich zasięgu ustala się:

a) obowiązek jej uwzględnienia w wypadku lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

b) zakaz sadzenia roślinności wysokiej w pasie o szerokości po 10 m w każdą stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu;

c) zagospodarowanie działek w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych przedstawicieli właściwego zakładu energetycznego;

5) częściowo obszar planu znajduje się w strefie obowiązywania odległości podstawowych od gazociągów wysokoprężnych (po 35 m w każdą stronę od osi skrajnej sieci) oraz w strefie kontrolowanej od gazociągu średnioprężnego (po 4 m w każdą stronę od osi sieci), w ich zasięgu ustala się obowiązek ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek oraz lokalizowania nowej zabudowy, w tym uwzględnienie: Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995 roku Nr 139, poz. 686), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1055) oraz Polskiej Normy: PN-91/M-34501 – Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania;

6) częściowo obszar planu znajduje się w strefach technicznych od wodociągów o średnicach: 600 800 mm (po 5 m w każdą stronę), w ich zasięgu ustala się:

a) zakaz lokalizowania budynków, sadzenia drzew i krzewów;

b) nakaz wykonywania ogrodzeń, dróg i placów z materiałów rozbieralnych;

7) na obszarze planu nie występują tereny górnicze zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.);

8) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

9) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

10) na obszarze planu nie występują obiekty związanych z Obroną Cywilną zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 1988 roku Nr 30, poz. 207 z późn. zm.).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2) dla działek wydzielanych bezpośrednio przy placach do zawracania samochodów, na zakrętach oraz skrzyżowaniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie parametru kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego, o których mowa w ustaleniach szczegółowych, kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie ustala się;

3) w wypadku wydzielania drugiego rzędu działek z niewydzielonym dojazdem, za szerokość frontu uznaje się całą szerokość działki na wysokości drogi, od której jest na nią zjazd;

4) możliwość wydzielania działek o mniejszych wielkościach niż określone w ustaleniach szczegółowych, w sytuacji kiedy:

a) wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z zastrzeżeniem: działki uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych;

b) wydzielone działki zostaną przeznaczone pod teren komunikacji lub infrastruktury technicznej.

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);

b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;

2) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) możliwość lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

b) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w następujący sposób:

- w liniach rozgraniczających dróg publicznych i ciągów pieszo – jezdnych;

- wzdłuż granic nieruchomości;

- w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się inne przebiegi;

c) podczas prac inwestycyjnych nakazuje się uwzględnienie stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – w przypadku ich likwidacji dopuszcza się zagospodarowanie działek zgodne z przeznaczeniem oraz warunkami i zasadami zagospodarowania ustalonymi w planie bez ograniczeń wynikających z ich ustalenia oraz bez konieczności zmiany planu;

d) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne itp.;

e) dopuszcza się przebudowę sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem terenów;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) możliwość zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

b) możliwość stosowania indywidualnych ujęć wody – studni kopanych (zakaz wykonywania wierceń);

c) obowiązek uwzględnienia w bilansie zaopatrzenia w wodę przy projektowaniu sieci wodociągowej zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, służących do zewnętrznego gaszenia pożarów z hydrantów zlokalizowanych na gminnej sieci wodociągowej, w ilości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030);

4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

b) odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni;

c) możliwość stosowania przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków;

d) możliwość stosowania zbiorników bezodpływowych do czasu budowy kanalizacji;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

b) obowiązek neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

c) zagospodarowanie wód opadowych na terenach własnych inwestorów lub odprowadzanie ich z działek w trawnikach przez system rozsączający, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;

b) realizację zasilania w wysokie, średnie i niskie napięcie liniami napowietrznymi lub kablami podziemnymi;

c) możliwość modernizowania istniejących sieci energetycznych, w standardzie przyjętym przez właściwy zakład energetyczny;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;

b) możliwość stosowania indywidualnych zbiorników gazowych do celów bytowych i gospodarczych, w przypadku braku możliwości podłączania do sieci gazowej;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;

b) na terenach MN-U dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;

c) budowa oraz przebudowa sieci teletechnicznej wyłącznie w standardzie kablowym podziemnym;

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz gminnymi regulaminami;

b) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych oraz ciągów pieszo – jezdnych.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) możliwość użytkowania działek inwestycyjnych zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami że nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora;

2) możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem terenu.

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych:

1) na obszarze planu wyznacza się teren rekreacyjno – wypoczynkowy, oznaczony na rysunku planu: US ;

2) na obszarze planu nie wyznacza się terenów służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów: MN-U i U ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;

2) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie i nie wymienionych w pkt 1) ustala się 5% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A6.MN-U, B2.MN-U, B5.MN-U, C1.MN-U, C3.MN-U, C8.MN-U, C9.MN-U, D3.MN-U, D5.MN-U, D8.MN-U, E2.MN-U, E8.MN-U, E11.MN-U, E13.MN-U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa;

b) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: MN-U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizowanie budynków w układzie: wolno stojącym i bliźniaczym;

2) lokalizowanie budynków o funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej;

3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli stanowią one realizację zabudowy bliźniaczej;

4) na terenie: A6.MN-U zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w odległości mniejszej niż 15m od linii rozgraniczającej z terenem: A1.KSU-U;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej : 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9 m;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

6) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,5;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych pod zabudowę:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: 50%;

b) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usługowej: 30%;

8) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450 ;

9) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, chyba że ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej stanowią inaczej;

b) gospodarczych i garażowych w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym i trapezowym;

10) stosowanie kolorystyki dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w tonacji: czerwieni, brązu lub szarości, chyba że ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej stanowią inaczej;

11) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

12) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;

13) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

14) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

15) stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w 50% (rozliczanych w stosunku do jednego segmentu ogrodzenia).

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości :

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych:

a) pod zabudowę mieszkaniową w układzie wolno stojącym: 800 m2 ;

b) pod zabudowę mieszkaniową w układzie bliźniaczym: 500 m2 ;

c) z zabudową usługową: 1000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę:

a) w układzie wolno stojącym: 16 m;

b) w układzie bliźniaczym: 12 m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów;

4) powyższe ustalenia nie odnoszą się do działek wydzielonych przed wejściem planu w życie.

§ 6.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: C6.U, D6.U, E4.U, E6.U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu oraz handlu hurtowego;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 10 m;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,8;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych pod zabudowę: 20%;

4) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450 ;

5) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

6) stosowanie kolorystyki dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w tonacji: czerwieni, brązu lub szarości;

7) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku firmowego inwestora;

8) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

9) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę: 1000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę: 20 m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów;

4) powyższe ustalenia nie odnoszą się do działek wydzielonych przed wejściem planu w życie.

§ 7.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.KSU-U, D4.KSU-U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi w zakresie obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacje paliw;

b) usługi nieuciążliwe, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz skupu złomu;

c) parking powierzchniowy;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: KSU- U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 10 m;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,8;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych pod zabudowę: 20%;

4) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450 ;

5) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

6) stosowanie kolorystyki dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w tonacji: czerwieni, brązu lub szarości;

7) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku firmowego inwestora;

8) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

9) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę: 1000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę: 20 m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów;

4) powyższe ustalenia nie odnoszą się do działek wydzielonych przed wejściem planu w życie.

4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie: D4.KSU-U ustala się ścieżkę dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 8.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: C4.US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji w zakresie: urządzenia i terenowe obiekty sportowe;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w 50% (rozliczanych w stosunku do jednej sekcji ogrodzenia).

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) zakaz wykonywania podziałów.

§ 9.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B1.R, B4.R, B9.R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: uprawy polowe;

2) przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

§ 10.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A3.ZL, B3.ZL, B6.ZL, B8.ZL, C7.ZL, C10.ZL, D1.ZL, D10.ZL, E1.ZL, E5.ZL, E9.ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: las;

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie: D1.ZL :

a) zakaz grodzenia dróg leśnych pomiędzy drogą DW 908 a terenem D3.MN-U;

b) ustala się ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego.

§ 11.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A4.ZNU, A5.ZNU, B7.ZNU, C5.ZNU, C11.ZNU, D7.ZNU, E3.ZNU, E7.ZNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) dojazdy;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

§ 12.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku: C2.KPJ, D2.KPJ, D9.KPJ, E10.KPJ, E12.KPJ ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo – jezdne;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) zieleń urządzona;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ścieżki dla rowerów.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: C2.KPJ szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 6 m;

2) dla terenu: D2.KPJ :

a) szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 7 m ÷ 15 m;

b) ścieżka dla rowerów zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenu: D9.KPJ szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 4 m;

4) dla terenu: E10.KPJ szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 6 m;

5) dla terenu: E12.KPJ szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 6 m ÷ 8m.

§ 13.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDG, 2.KDG, 3.KDZ, 4.KDL, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) droga publiczna klasy głównej, oznaczona na rysunku planu: KDG ;

b) droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu: KDZ ;

c) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu: KDL ;

d) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD ;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) zieleń urządzona;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: 1.KDG obszar drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu: 2.KDG szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 25 m;

3) dla terenu: 3.KDZ obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 8 m ÷ 11 m – pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

4) dla terenu: 4.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 12 m ÷ 15 m;

5) dla terenu: 5.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

6) dla terenu: 6.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

7) dla terenu: 7.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

8) dla terenu: 8.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

9) dla terenu: 9.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

10) dla terenu: 10.KDD obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 2 m ÷ 10 m – pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

11) dla terenu: 11.KDD obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 3 m – pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu.

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A2.IE ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15.

Tracą moc: uchwała Nr XV/119/99 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 grudnia 1999 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Żyglinek oraz uchwała Nr XX/150/04 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” dla posesji położonej przy ulicy Śląskiej 150.

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - Rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LAUREN PESO POLSKA Sp. z o.o.

Specjaliści w zakresie doradztwa personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »