| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

stwierdza zgodność przedmiotowego planu z obowiązującą zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie", która została uchwalona uchwałą Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009 roku i uchwala: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCEGO ŻYGLINEK, zwany dalej "planem" i

uchwala:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE OBEJMUJĄCEGO ŻYGLINEK, zwany dalej "planem"

Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1. Przepisy ogólne, w tym:

§ 3 ust 1. – Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu;

§ 3 ust 2. – Elementy planu o charakterze informacyjnym;

§ 3 ust 3. – Zasady oznaczania terenów.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne, w tym:

§ 4,ust 1. – Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów;

§ 4 ust 2. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

§ 4 ust 3. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

§ 4 ust 4. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

§ 4 ust 5 . – Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

§ 4 ust 6. – Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

§ 4 ust 7. – Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

§ 4 ust 8. – Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

§ 4 ust 9. – Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;

§ 4 ust 10. – Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

§ 4 ust 11. – Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

§ 4 ust 12. – Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe.

Rozdział 4. Przepisy końcowe.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/282/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 czerwca 2009 roku, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek , w granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

3. Integralną część planu stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2.

1. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "działce inwestycyjnej" – należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których będzie się realizowało inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę;

2) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych budynków, do powierzchni całkowitej działki inwestycyjnej;

3) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem: naziemna część obiektu budowlanego nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

4) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego planu;

5) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu;

6) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w definicji "przeznaczenia towarzyszącego";

7) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także sposób lub sposoby zagospodarowania oraz rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie;

8) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących 100% powierzchni działek inwestycyjnych, lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu, w obrębie którego zostaną zlokalizowane;

9) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu;

10) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

11) "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

12) "urządzeniach i terenowych obiektach sportowych" – należy przez to rozumieć: wszelkie urządzenia i obiekty sportowe sytuowane na terenie i przewidziane do użytkowania na wolnym powietrzu;

13) "usłudze nieuciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

14) "zieleni izolacyjnej" – należy przez to rozumieć: zespół zwartej zieleni składający się z co najmniej trzech rzędów drzew (o przewidywanej wysokości wzrostu minimum: 15 m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego oraz co najmniej dwóch rzędów krzewów (o przewidywanej wysokości wzrostu maksimum: 5 m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego, gatunki roślin należy dostosować do lokalnych warunków klimatycznych oraz gruntowo – wodnych.

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 3.

1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu:

a) MN-U – teren równoważnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

b) U – teren zabudowy usługowej;

c) KSU-U – teren obsługi komunikacji samochodowej i zabudowy usługowej;

d) US – teren usług sportu i rekreacji;

e) R – teren rolniczy;

f) ZL – teren lasu;

g) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;

h) KPJ – teren komunikacji pieszo – jezdnej;

i) KDG – teren dróg publicznych klasy głównej;

j) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

k) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;

l) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

m) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej;

5) strefy i tereny ochronne:

a) oznaczenie liniowe – zieleń izolacyjna;

6) ochrona dóbr kultury:

a) obiekt objęty ochroną konserwatorską jako dobro kultury na mocy prawa miejscowego;

7) elementy układu komunikacyjnego:

a) ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego;

b) ścieżka dla rowerów.

2. Elementy planu o charakterze informacyjnym:

1) ochrona dóbr kultury:

a) obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2) ochrona zasobów naturalnych:

a) granica użytku ekologicznego "Staw Żyglinek" wskazanego do ochrony;

b) pomnik przyrody "długosz królewski" wskazany do ochrony;

3) strefy i tereny ochronne:

a) granica pasa technologicznego od linii energetycznej wysokiego napięcia;

b) granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;

c) granica pasa technologicznego od gazociągu wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia;

d) granica strefy technicznej od sieci wodociągowej;

e) cały obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar najwyższej ochrony GZWP nr 327 Lubliniec – Myszków;

f) cały obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych "Bibiela";

4) infrastruktura techniczna – istniejąca:

a) elektroenergetyka:

- sieć napowietrzna wysokiego napięcia;

- sieć napowietrzna średniego napięcia;

- sieć kablowa średniego napięcia;

- wnętrzowa stacja trafo;

b) gazownictwo:

- sieć gazowa wysokiego ciśnienia;

- sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia;

c) zaopatrzenie w wodę:

- sieć wodociągowa - główna (600, 800).

3. Zasady oznaczania terenów:

1) poszczególne tereny oznaczone są niepowtarzalnym symbolem;

2) oznaczenia terenów komunikacji publicznej składają się z:

a) numeru o charakterze porządkowym, od 01 do 11;

b) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu oraz klasę drogi;

3) oznaczenia terenów składają się z:

a) litery o charakterze porządkowym, od A do E;

b) numeru o charakterze porządkowym:

- w obrębie litery A, od 1 do 6;

- w obrębie litery B, od 1 do 8;

- w obrębie litery C, od 1 do 11;

- w obrębie litery D, od 1 do 10;

- w obrębie litery E, od 1 do 13;

c) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 4.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" §3 ust. 1 pkt 4 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §5 ÷ §14 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zachowania budynków lub ich części:

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy bez możliwości przekroczenia ich obrysu od strony terenów komunikacji;

b) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi w "Ustaleniach szczegółowych", z możliwością ich odbudowy, rozbudowy i przebudowy niewykraczającej poza dotychczasowe parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

2) w zakresie lokalizowania zabudowy ustala się:

a) dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy:

- wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość maksymalnie: 1 m;

- obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;

3) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:

a) zakaz lokalizowania reklam:

- na terenach: ZL ;

- na terenach: MN-U o powierzchni reklamowej większej niż 6m²;

- na obiektach małej architektury;

- na urządzeniach technicznych;

- na drzewach;

- w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie;

- w miejscach, gdzie może to powodować utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym;

- wyższych niż: 12 m licząc od powierzchni terenu do ich najwyższego punktu.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania inwestycji, w tym usług, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę inwestycyjną, do której inwestor posiada tytuł prawny;

2) na terenach: MN-U w zakresie ochrony akustycznej ustala się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826);

3) na terenach MN-U dla nowej zabudowy lokalizowanej w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego od strony dróg, nakaz stosowania zabezpieczeń gwarantujących dotrzymanie normatywnych standardów poziomu hałasu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826), w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, zieleni izolacyjnej itp.;

4) w przypadku naruszenia istniejących urządzeń wodnych i melioracyjnych tj. rowów otwartych i drenaży wymagana jest przebudowa tych urządzeń lub budowa nowych;

5) na obszarze planu znajduje się użytek ekologiczny "Staw Żyglinek" przewidziany do objęcia ochroną;

6) na obszarze planu znajduje się pomnik przyrody "długosz królewski" wskazany do objęcia ochroną.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze planu znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków: nr rej. 647/66 – dawny spichlerz dworski z XVIII w. przy ul. Księdza Wyciślika, w jego obrębie należy uwzględnić wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

2) wyznacza się następujące obiekty objęte ochroną konserwatorską, jako dobra kultury na mocy prawa miejscowego:

a) 1 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 3;

b) 2 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 7;

c) 3 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 9;

d) 4 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 17;

e) 5 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 19;

f) 6 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 26;

g) 7 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 32;

h) 8 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 25;

i) 9 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 27;

j) 10 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 39;

k) 11 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 42;

l) 12 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 41;

m) 13 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 43;

n) 14 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 45;

o) 15 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 44;

p) 16 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 48;

q) 17 – kapliczka przy skrzyżowaniu ulic Księdza Wyciślika i Karpackiej;

r) 18 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 54;

s) 19 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 58;

t) 20 – budynek mieszkalny, ul. Księdza Wyciślika 59;

u) 21 – budynek mieszkalny, ul. Przygodna 3;

v) 22 – budynek mieszkalny, ul. Wita Stwosza 2;

w) 23 – budynek mieszkalny, ul. Wita Stwosza 4;

x) 24 – budynek mieszkalny, ul. Karpacka 12;

y) 25 – budynek mieszkalny, ul. Karpacka 14;

z) 26 – budynek mieszkalny, ul. Karpacka 13;

a) 27 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 133;

b) 28 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 136;

c) 29 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 138;

d) 30 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 140;

e) 31 – budynek mieszkalny, ul. Śląska 144;

3) w obrębie obiektów objętych ochroną konserwatorską, jako dobra kultury na mocy prawa miejscowego, ustala się:

a) zachowanie historycznej geometrii dachu z możliwością stosowania lukarn i okien połaciowych;

b) zachowanie historycznej kompozycji elewacji, w zakresie: kształtów, rozmiarów i rozmieszczenia otworów okiennych oraz drzwiowych, z zastrzeżeniem: dopuszcza się odstępstwo w wypadku witryn i wejść do lokali użytkowych, których wstawienie musi być każdorazowo uzgadniane z właściwym konserwatorem zabytków;

c) zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej odtworzenie, w zakresie materiałów, kompozycji oraz kolorystyki, z zastrzeżeniem: dopuszcza się odstępstwo w wypadku witryn i wejść do lokali użytkowych, których wstawienie musi być każdorazowo uzgadniane z właściwym konserwatorem zabytków;

d) stosowanie pokrycia dachowego w formie dachówki o kolorystyce w tonacji czerwieni (zbliżonej do naturalnego koloru cegły);

e) stosowanie tradycyjnych materiałów uwarunkowanych historycznie do pokrycia elewacji;

f) umieszczania reklam w nawiązaniu do kompozycji oraz kolorystyki elewacji;

g) zakaz lokalizowania reklam w sposób zakłócający ekspozycję zabytku.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) obszar planu w całości znajduje się w strefie obszaru najwyższej ochrony (ONO), triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 327 Lubliniec – Myszków, w tym wychodni osadów triasowych;

2) cały obszar planu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych "Bibiela", w jej zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000 roku, znak ŚR-I-6814/3/33/2000, wg której została ustanowiona – w przypadku likwidacji strefy dopuszcza się zagospodarowanie działek zgodne z przeznaczeniem oraz warunkami i zasadami zagospodarowania ustalonymi w planie bez ograniczeń wynikających z ustalenia strefy oraz bez konieczności zmiany planu;

3) częściowo obszar planu znajduje się w pasie technologicznym od napowietrznej linii energetycznej: wysokiego napięcia 110 kV o szerokości 30 m (po 15 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), w jej zasięgu ustala się:

a) obowiązek jej uwzględnienia w wypadku lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

b) zakaz sadzenia roślinności wysokiej w pasie o szerokości po 10 m w każdą stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu;

c) zagospodarowanie działek w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych przedstawicieli właściwego zakładu energetycznego;

4) częściowo obszar planu znajduje się w pasach technologicznych od napowietrznych linii energetycznych SN o szerokości 16 m (po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), nN 1 kV o szerokości 4 m (po 2 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), w ich zasięgu ustala się:

a) obowiązek jej uwzględnienia w wypadku lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

b) zakaz sadzenia roślinności wysokiej w pasie o szerokości po 10 m w każdą stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu;

c) zagospodarowanie działek w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych przedstawicieli właściwego zakładu energetycznego;

5) częściowo obszar planu znajduje się w strefie obowiązywania odległości podstawowych od gazociągów wysokoprężnych (po 35 m w każdą stronę od osi skrajnej sieci) oraz w strefie kontrolowanej od gazociągu średnioprężnego (po 4 m w każdą stronę od osi sieci), w ich zasięgu ustala się obowiązek ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek oraz lokalizowania nowej zabudowy, w tym uwzględnienie: Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995 roku Nr 139, poz. 686), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1055) oraz Polskiej Normy: PN-91/M-34501 – Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania;

6) częściowo obszar planu znajduje się w strefach technicznych od wodociągów o średnicach: 600 800 mm (po 5 m w każdą stronę), w ich zasięgu ustala się:

a) zakaz lokalizowania budynków, sadzenia drzew i krzewów;

b) nakaz wykonywania ogrodzeń, dróg i placów z materiałów rozbieralnych;

7) na obszarze planu nie występują tereny górnicze zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.);

8) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

9) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

10) na obszarze planu nie występują obiekty związanych z Obroną Cywilną zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 1988 roku Nr 30, poz. 207 z późn. zm.).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2) dla działek wydzielanych bezpośrednio przy placach do zawracania samochodów, na zakrętach oraz skrzyżowaniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie parametru kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego, o których mowa w ustaleniach szczegółowych, kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie ustala się;

3) w wypadku wydzielania drugiego rzędu działek z niewydzielonym dojazdem, za szerokość frontu uznaje się całą szerokość działki na wysokości drogi, od której jest na nią zjazd;

4) możliwość wydzielania działek o mniejszych wielkościach niż określone w ustaleniach szczegółowych, w sytuacji kiedy:

a) wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z zastrzeżeniem: działki uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych;

b) wydzielone działki zostaną przeznaczone pod teren komunikacji lub infrastruktury technicznej.

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);

b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;

2) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) możliwość lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

b) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w następujący sposób:

- w liniach rozgraniczających dróg publicznych i ciągów pieszo – jezdnych;

- wzdłuż granic nieruchomości;

- w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się inne przebiegi;

c) podczas prac inwestycyjnych nakazuje się uwzględnienie stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – w przypadku ich likwidacji dopuszcza się zagospodarowanie działek zgodne z przeznaczeniem oraz warunkami i zasadami zagospodarowania ustalonymi w planie bez ograniczeń wynikających z ich ustalenia oraz bez konieczności zmiany planu;

d) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne itp.;

e) dopuszcza się przebudowę sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem terenów;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) możliwość zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

b) możliwość stosowania indywidualnych ujęć wody – studni kopanych (zakaz wykonywania wierceń);

c) obowiązek uwzględnienia w bilansie zaopatrzenia w wodę przy projektowaniu sieci wodociągowej zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, służących do zewnętrznego gaszenia pożarów z hydrantów zlokalizowanych na gminnej sieci wodociągowej, w ilości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030);

4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

b) odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni;

c) możliwość stosowania przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków;

d) możliwość stosowania zbiorników bezodpływowych do czasu budowy kanalizacji;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

b) obowiązek neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

c) zagospodarowanie wód opadowych na terenach własnych inwestorów lub odprowadzanie ich z działek w trawnikach przez system rozsączający, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;

b) realizację zasilania w wysokie, średnie i niskie napięcie liniami napowietrznymi lub kablami podziemnymi;

c) możliwość modernizowania istniejących sieci energetycznych, w standardzie przyjętym przez właściwy zakład energetyczny;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;

b) możliwość stosowania indywidualnych zbiorników gazowych do celów bytowych i gospodarczych, w przypadku braku możliwości podłączania do sieci gazowej;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;

b) na terenach MN-U dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;

c) budowa oraz przebudowa sieci teletechnicznej wyłącznie w standardzie kablowym podziemnym;

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz gminnymi regulaminami;

b) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych oraz ciągów pieszo – jezdnych.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) możliwość użytkowania działek inwestycyjnych zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami że nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora;

2) możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem terenu.

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych:

1) na obszarze planu wyznacza się teren rekreacyjno – wypoczynkowy, oznaczony na rysunku planu: US ;

2) na obszarze planu nie wyznacza się terenów służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów: MN-U i U ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;

2) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie i nie wymienionych w pkt 1) ustala się 5% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A6.MN-U, B2.MN-U, B5.MN-U, C1.MN-U, C3.MN-U, C8.MN-U, C9.MN-U, D3.MN-U, D5.MN-U, D8.MN-U, E2.MN-U, E8.MN-U, E11.MN-U, E13.MN-U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa;

b) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: MN-U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizowanie budynków w układzie: wolno stojącym i bliźniaczym;

2) lokalizowanie budynków o funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej;

3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli stanowią one realizację zabudowy bliźniaczej;

4) na terenie: A6.MN-U zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w odległości mniejszej niż 15m od linii rozgraniczającej z terenem: A1.KSU-U;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej : 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9 m;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

6) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,5;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych pod zabudowę:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: 50%;

b) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usługowej: 30%;

8) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450 ;

9) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych na budynkach:

a) mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, chyba że ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej stanowią inaczej;

b) gospodarczych i garażowych w formie dowolnej, z wykluczeniem blachy o profilu falistym i trapezowym;

10) stosowanie kolorystyki dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w tonacji: czerwieni, brązu lub szarości, chyba że ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej stanowią inaczej;

11) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy;

12) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;

13) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

14) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

15) stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w 50% (rozliczanych w stosunku do jednego segmentu ogrodzenia).

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości :

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych:

a) pod zabudowę mieszkaniową w układzie wolno stojącym: 800 m2 ;

b) pod zabudowę mieszkaniową w układzie bliźniaczym: 500 m2 ;

c) z zabudową usługową: 1000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę:

a) w układzie wolno stojącym: 16 m;

b) w układzie bliźniaczym: 12 m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów;

4) powyższe ustalenia nie odnoszą się do działek wydzielonych przed wejściem planu w życie.

§ 6.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: C6.U, D6.U, E4.U, E6.U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu oraz handlu hurtowego;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 10 m;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,8;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych pod zabudowę: 20%;

4) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450 ;

5) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

6) stosowanie kolorystyki dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w tonacji: czerwieni, brązu lub szarości;

7) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku firmowego inwestora;

8) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

9) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę: 1000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę: 20 m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów;

4) powyższe ustalenia nie odnoszą się do działek wydzielonych przed wejściem planu w życie.

§ 7.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.KSU-U, D4.KSU-U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi w zakresie obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacje paliw;

b) usługi nieuciążliwe, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz skupu złomu;

c) parking powierzchniowy;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: KSU- U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 10 m;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,8;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych pod zabudowę: 20%;

4) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 450 ;

5) stosowanie pokrycia dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w formie dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

6) stosowanie kolorystyki dachów dwuspadowych oraz wielospadowych w tonacji: czerwieni, brązu lub szarości;

7) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku firmowego inwestora;

8) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

9) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę: 1000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę: 20 m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów;

4) powyższe ustalenia nie odnoszą się do działek wydzielonych przed wejściem planu w życie.

4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie: D4.KSU-U ustala się ścieżkę dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 8.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: C4.US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji w zakresie: urządzenia i terenowe obiekty sportowe;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w 50% (rozliczanych w stosunku do jednej sekcji ogrodzenia).

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) zakaz wykonywania podziałów.

§ 9.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B1.R, B4.R, B9.R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: uprawy polowe;

2) przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

§ 10.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A3.ZL, B3.ZL, B6.ZL, B8.ZL, C7.ZL, C10.ZL, D1.ZL, D10.ZL, E1.ZL, E5.ZL, E9.ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: las;

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie: D1.ZL :

a) zakaz grodzenia dróg leśnych pomiędzy drogą DW 908 a terenem D3.MN-U;

b) ustala się ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego.

§ 11.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A4.ZNU, A5.ZNU, B7.ZNU, C5.ZNU, C11.ZNU, D7.ZNU, E3.ZNU, E7.ZNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) dojazdy;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

§ 12.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku: C2.KPJ, D2.KPJ, D9.KPJ, E10.KPJ, E12.KPJ ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo – jezdne;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) zieleń urządzona;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ścieżki dla rowerów.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: C2.KPJ szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 6 m;

2) dla terenu: D2.KPJ :

a) szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 7 m ÷ 15 m;

b) ścieżka dla rowerów zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenu: D9.KPJ szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 4 m;

4) dla terenu: E10.KPJ szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 6 m;

5) dla terenu: E12.KPJ szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających: 6 m ÷ 8m.

§ 13.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDG, 2.KDG, 3.KDZ, 4.KDL, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) droga publiczna klasy głównej, oznaczona na rysunku planu: KDG ;

b) droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu: KDZ ;

c) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu: KDL ;

d) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD ;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) zieleń urządzona;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: 1.KDG obszar drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu: 2.KDG szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 25 m;

3) dla terenu: 3.KDZ obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 8 m ÷ 11 m – pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

4) dla terenu: 4.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 12 m ÷ 15 m;

5) dla terenu: 5.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

6) dla terenu: 6.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

7) dla terenu: 7.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

8) dla terenu: 8.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

9) dla terenu: 9.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

10) dla terenu: 10.KDD obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 2 m ÷ 10 m – pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

11) dla terenu: 11.KDD obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 3 m – pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu.

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A2.IE ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15.

Tracą moc: uchwała Nr XV/119/99 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 grudnia 1999 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Żyglinek oraz uchwała Nr XX/150/04 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” dla posesji położonej przy ulicy Śląskiej 150.

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - Rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »