| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust.1 pkt. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 79 ust. 6 oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przepisy Uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub, których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach Uchwały jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

2) Dochodzie rodziny – oznacza to dochód określony zgodnie z art.6 pkt.4 i art. 8 ust. 3, 4, 5 Ustawy.

3) Kryterium dochodowym - oznacza to dochód określony zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy.

4) Dziecku – rozumie się przez to dziecko przebywające w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej.

5) Wychowanku pełnoletnim – oznacza to dziecko, które po osiągnięciu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności nadal przebywa w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

6) Rodzicach – oznacza to rodziców naturalnych dziecka lub pełnoletniego wychowanka.

7) Opłacie – należy przez to rozumieć zwrot kosztów związanych z wypłacaniem miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, lub z średnim kosztem utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 3. 1. Zwalnia się całkowicie rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej, gdy dochód rodziny jest równy lub nie przekracza 100 % kryterium dochodowego.

2. Zwalnia się całkowicie rodziców, pełnoletniego wychowanka, opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, gdy ich dochód jest równy lub nie przekracza 100% kryterium dochodowego.

3. Ponadto całkowicie zwalnia się z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej:

1) rodziców, którzy są bezdomni, lub przebywają w zakładzie penitencjarnym;

2) rodziców całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych lub korzystających ze świadczeń szpitala psychiatrycznego w rozumieniu art. 3 okt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

3) rodziców, którzy są nieletni i pozostają na utrzymaniu innych osób;

4) rodziców, którzy płacą alimenty na to dziecko lub na pełnoletniego wychowanka;

5) rodziców, którzy przez pierwszy rok pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej prawidłowo współpracują z pracownikiem socjalnym w zakresie poprawy własnej sytuacji życiowej i powrotu dziecka do domu rodzinnego.

§ 4. 1. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie jest znane lub nie żyje, a dziecko lub pełnoletni wychowanek nie otrzymuje z tego tytułu renty rodzinnej, drugiego z rodziców zwalnia się z opłaty do połowy jej wysokości.

2. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje, a dziecko lub pełnoletni wychowanek otrzymuje z tego tytułu rentę rodzinną, drugi z rodziców ponosi odpłatność za jego pobyt do wysokości opłaty.

3. W przypadku, gdy jedno z rodziców płaci alimenty na dziecko lub pełnoletniego wychowanka, drugie z rodziców ponosi odpłatność za jego pobyt do wysokości opłaty określonej w odrębnej decyzji.

4. W przypadku, gdy rodzice nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, każdy z rodziców może być zwolniony z opłaty do wysokości połowy opłaty określonej w odrębnej decyzji.

§ 5. 1. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia tej opłaty, jeżeli:

1) ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w innej placówce np. domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia itp.;

2) występują uzasadnione okoliczności, w szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, śmierć członka rodziny osiągającego dochody, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub inne sytuacje kryzysowe;

3) rodzina utrzymuje się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, a opłata spowoduje, że dochód będzie niższy od kryterium dochodowego;

4) osoba samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko, nie wliczając dziecka oraz pełnoletniego wychowanka przebywającego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;

2. Opłata ta nie może być jednak niższa od ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat ustala się w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

§ 7. Wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat wymaga udokumentowania w zależności od podstaw zwolnienia, o których mowa w § 5.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXI/163/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz Uchwała Nr XXIV/195/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/163/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr VI/65/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Tabela odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Gerda Król

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »