| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust.1 pkt. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 79 ust. 6 oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przepisy Uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub, których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach Uchwały jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

2) Dochodzie rodziny – oznacza to dochód określony zgodnie z art.6 pkt.4 i art. 8 ust. 3, 4, 5 Ustawy.

3) Kryterium dochodowym - oznacza to dochód określony zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy.

4) Dziecku – rozumie się przez to dziecko przebywające w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej.

5) Wychowanku pełnoletnim – oznacza to dziecko, które po osiągnięciu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności nadal przebywa w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

6) Rodzicach – oznacza to rodziców naturalnych dziecka lub pełnoletniego wychowanka.

7) Opłacie – należy przez to rozumieć zwrot kosztów związanych z wypłacaniem miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, lub z średnim kosztem utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 3. 1. Zwalnia się całkowicie rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej, gdy dochód rodziny jest równy lub nie przekracza 100 % kryterium dochodowego.

2. Zwalnia się całkowicie rodziców, pełnoletniego wychowanka, opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, gdy ich dochód jest równy lub nie przekracza 100% kryterium dochodowego.

3. Ponadto całkowicie zwalnia się z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej:

1) rodziców, którzy są bezdomni, lub przebywają w zakładzie penitencjarnym;

2) rodziców całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych lub korzystających ze świadczeń szpitala psychiatrycznego w rozumieniu art. 3 okt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

3) rodziców, którzy są nieletni i pozostają na utrzymaniu innych osób;

4) rodziców, którzy płacą alimenty na to dziecko lub na pełnoletniego wychowanka;

5) rodziców, którzy przez pierwszy rok pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej prawidłowo współpracują z pracownikiem socjalnym w zakresie poprawy własnej sytuacji życiowej i powrotu dziecka do domu rodzinnego.

§ 4. 1. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie jest znane lub nie żyje, a dziecko lub pełnoletni wychowanek nie otrzymuje z tego tytułu renty rodzinnej, drugiego z rodziców zwalnia się z opłaty do połowy jej wysokości.

2. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje, a dziecko lub pełnoletni wychowanek otrzymuje z tego tytułu rentę rodzinną, drugi z rodziców ponosi odpłatność za jego pobyt do wysokości opłaty.

3. W przypadku, gdy jedno z rodziców płaci alimenty na dziecko lub pełnoletniego wychowanka, drugie z rodziców ponosi odpłatność za jego pobyt do wysokości opłaty określonej w odrębnej decyzji.

4. W przypadku, gdy rodzice nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, każdy z rodziców może być zwolniony z opłaty do wysokości połowy opłaty określonej w odrębnej decyzji.

§ 5. 1. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia tej opłaty, jeżeli:

1) ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w innej placówce np. domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia itp.;

2) występują uzasadnione okoliczności, w szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, śmierć członka rodziny osiągającego dochody, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub inne sytuacje kryzysowe;

3) rodzina utrzymuje się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, a opłata spowoduje, że dochód będzie niższy od kryterium dochodowego;

4) osoba samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko, nie wliczając dziecka oraz pełnoletniego wychowanka przebywającego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;

2. Opłata ta nie może być jednak niższa od ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat ustala się w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

§ 7. Wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat wymaga udokumentowania w zależności od podstaw zwolnienia, o których mowa w § 5.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXI/163/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz Uchwała Nr XXIV/195/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/163/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr VI/65/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Tabela odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Gerda Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »