| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.1.2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 7 marca 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg

zawarte pomiędzy: Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach: 1. Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego 2. Henryk Kolarczyk - Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego działającym w oparciu o uchwałę Nr IV/37/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Pawłowice w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Powiatem” a Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie: Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice działający w oparciu o uchwałę Nr IV/34/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2011r. zwanym w dalszej treści „Gminą”, łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.05.2011 do 15.11.2011r.

2. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 115 000 zł (sto piętnaście tysięcy złotych).

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania wymienionego w § 1 z zachowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w § 4 pkt. 1 uzgodniony zostanie z Powiatem tryb dalszego postępowania.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust.2 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 115 000,00 zł /słownie: sto piętnaście tysięcy złotych/ w dwóch ratach w następujących terminach:

1) I rata w kwocie 75.000,00 zł płatna do 07.06.2011 r.,

2) II rata w kwocie 40.000,00 zł płatna do 07.09.2011 r.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

§ 5.

1. Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków w terminie do 15.12.2011r.

2. Gmina zwróci Powiatowi środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane w ramach wykonania zadania wymienionego w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do 15 dni od dnia złożenia rozliczenia, o którym mowa w pkt.1.

§ 6. Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7. W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w szczególności art. 250.

§ 8.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »