| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Powiat z dniem 1 września 2011 r. Liceum Plastycznego

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim , zwanym dalej Ministrem ,

a

Powiatem Raciborskim, zwanym dalej Powiatem , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Pan Adam Hajduk - Starosta ,

Pan Andrzej Chroboczek - Wicestarosta

zwanych dalej Stronami.

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą , Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Minister wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Powiat z dniem 1 września 2011r. Liceum Plastycznego, zwanego dalej Szkołą.

§ 2. Powiat zobowiązuje sie do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, określonych w art. 5 ust. 7 ustawy .

§ 3. Powiat zobowiązuje się do finansowania działalności utworzonej Szkoły , tj.:

1)wydatków bieżących, w tym płacowych i rzeczowych,

2)wydatków inwestycyjnych.

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister .

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron .

§ 7. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

§ 8. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Powiat Raciborski


Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Zdrojewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »