| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr OI 2222-135/2011 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zasad prowadzenia dowozu uczniów z Gminy Pawłowice do Żor

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu strony ustalają:

§ 1. Gmina Pawłowice zleca a Miasto Żory zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice – dwoje z Warszowic i jedno z Pawłowic - do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty na Osiedlu Pawlikowskiego w Żorach, jedno dziecko z Pawłowic - do Przedszkola Nr 22 na Osiedlu Korfantego w Żorach oraz zapewnienia dzieciom opiekuna w czasie dowozu i przywozu.

§ 2. 1. Stawka dzienna przewozu uczniów wynosi 95,80 zł

2. Całkowite koszty dowozu w I półroczu do dnia 30 czerwca 2011r. , o którym mowa w § 1 wyniosą 11000 zł.

§ 3. 1. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać Miastu Żory dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie określonej w § 2 pkt 2.

2. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji, o której mowa w § 2, na rachunek Urzędu Miasta Żory: ING BANK Śląski CBK Bielsko Biała nr: 50 1050 1070 1000 0004 0261 4978 do 15-go kwietnia 2011r.

3. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności dowozu i przywozu ucznia

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 30.06. 2011r. i rozliczona do dnia 15.07.2011r.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Żory od Gminy Pawłowice, to Miasto Żory zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Żory zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki.

§ 5. 1. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Wydział Edukacji w Żorach tel. 032 43-48-121.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach, tel. 032 47 22 757

§ 6. 1. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia porozumienia rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty rozwiązania porozumienia.

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron


Prezydent Miasta Żory

Waldemar Socha


Wójt Gminy Pawłowice

Damian Galusek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »