| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Wójta Gminy Lyski

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zasad prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin

ZTZ- VIIB460/11

(2011/028634)

POROZUMIENIE
z dnia 31.03.2011
w sprawie zasad prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Joannę Kryszczyszyn
na podstawie upoważnienia Or-01130/00224/11 z dnia 31 marca 2011 r.
w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr 281/XXVI/97 z dnia 25 czerwca 1997 r.

a
Gminą Lyski, reprezentowaną przez Wójta Grzegorza Gryta na podstawie Uchwały Nr LXX/105/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 8 listopada 2010 r.

Strony postanawiają co następuje:

§ 1. Organizatorem omawianego transportu będzie Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, stanowiący jednostkę organizacyjną Miasta Rybnika, zwany dalej „ZTZ”.

§ 2. Transport zbiorowy wykonywany będzie przez przedsiębiorców z którymi ZTZ zawrze umowy o wykonywanie usług transportowych.

§ 3. Gmina Lyski upoważnia Miasto Rybnik do ustalania taryfy i określania cen biletów.

§ 4. Gmina Lyski powierza kompetencje w zakresie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Lyski - ZTZ.

§ 5. 1. Gmina Lyski zobowiązuje się do pokrywania kosztów transportu na swoim terenie, poprzez dopłatę do wozokilometrów wykonywanych od ustalonego przystanku na każdej linii przeznaczonej do obsługi.

2. Na rok 2011 dopłatę do 1 wozokilometra ustala się w następującej wysokości: dla linii „25” – 2,33 zł; dla linii „27” – 1,68 zł; dla linii „29” – 1,72 zł; dla linii „45” – 2,41 zł.

3. Na następne lata kwota dopłaty będzie ustalona w drodze pisemnego aneksu. Aneks będzie podpisany najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego.

4. W przypadku nagłego wzrostu kosztów eksploatacji Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo do renegocjacji ustalonych stawek.

5. Wysokości dopłaty dla każdej nowej linii zostaną określone w załączniku do niniejszego porozumienia.

§ 6. Dopłatę w formie dotacji Gmina Lyski będzie przekazywała za każdy miesiąc na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Bank S.A. w terminie 10 dni od daty otrzymania rozliczenia.

§ 7. 1. Rozkład jazdy na przystankach umieszcza ZTZ.

2. Utrzymanie i sprzątanie przystanków zabezpiecza Gmina Lyski.

§ 8. Strony mają prawo kontroli działań wynikających z tekstu Porozumienia.

§ 9. 1. Porozumienie wiąże strony od 1kwietnia 2011 roku i zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Wystąpienie z Porozumienia następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.

3. Członkostwo w Porozumieniu wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego po upływie sześciu miesięcy, po miesiącu w którym podjęto w/wym. uchwałę.

§ 10. Z uwagi na znaczną dezaktualizację postanowień Porozumienia zawartego 31.10.1997 roku, strony zgodnie postanawiają rozwiązać je z datą 31.03.2011 r.

§ 11. Zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Wszelkie spory wynikłe z Porozumienia rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne.

§ 13. Porozumienie i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt


Grzegorz Gryt

Zastępca Prezydenta


Joanna Kryszczyszyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »