| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24/V/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ) Rada Gminy Kamienicy Polska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2.  1. Zespół powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
2. Wójt Gminy powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kamienica Polska na lata 2010-2015.
§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
§ 4. Wójt Gminy Kamienica Polska odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego:
1) z własnej inicjatywy,
2) w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,
3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu.
§ 5. Do zadań Zespołu należy:
1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych,
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
7) ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych,
8) omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu,
9) prowadzenie dokumentacji pracy zespołu: protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań , wnioski.
§ 6. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący pełniący rolę koordynatora wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym.
§ 7.  1. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kamienica Polska, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu.
§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej.
§ 9. W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze.
§ 10. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
§ 11. Organizacja Zespołu oraz szczegółowe zasady jego działania uregulowane zostaną w Regulaminie Działania Zespołu Interdyscyplinarnego uchwalonym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kamienica Polska.
§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marian Kaźmierczak
 
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »