| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24/V/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ) Rada Gminy Kamienicy Polska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2.  1. Zespół powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
2. Wójt Gminy powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kamienica Polska na lata 2010-2015.
§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
§ 4. Wójt Gminy Kamienica Polska odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego:
1) z własnej inicjatywy,
2) w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,
3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu.
§ 5. Do zadań Zespołu należy:
1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych,
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
7) ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych,
8) omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu,
9) prowadzenie dokumentacji pracy zespołu: protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań , wnioski.
§ 6. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący pełniący rolę koordynatora wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym.
§ 7.  1. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kamienica Polska, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu.
§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej.
§ 9. W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze.
§ 10. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
§ 11. Organizacja Zespołu oraz szczegółowe zasady jego działania uregulowane zostaną w Regulaminie Działania Zespołu Interdyscyplinarnego uchwalonym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kamienica Polska.
§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marian Kaźmierczak
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »